Liste- og valgforbund

Læs om reglerne for liste- og valgforbund, hvordan forbundene anmeldes, og regler for aktindsigt i forbundene.

Et liste- eller valgforbund er et valgsamarbejde mellem to eller flere kandidatlister. Forbundet betragtes ved beregningen af mandatfordelingen som én liste. Det kan i nogle tilfælde betyde, at deltagerne i forbundet tilsammen får et mandat mere, end hvis de ikke indgik i et forbund.

Listeforbund

Kandidatlister, der har samme bogstavbetegnelser (f.eks. L.1, L.2 og L.3), kan indgå listeforbund, men ikke valgforbund, med hinanden.

Der kan kun indgås ét listeforbund mellem kandidatlister med samme bogstavbetegnelse. Listeforbundet behøver ikke at omfatte alle kandidatlisterne med samme bogstavbetegnelse, f.eks. kan L.1 og L.2 indgå listeforbund, selv om L.3 ikke deltager. Er der indgået flere listeforbund mellem kandidatlister, der har samme bogstavbetegnelse (f.eks. et listeforbund mellem L.1 og L.2 og et andet listeforbund mellem L.3 og L.4), anses ingen af listeforbundene for indgået.

Listeforbund anvendes typisk, hvor et parti inden for kommunen har flere afdelinger af vælgerforeninger, der hver opstiller deres egen kandidatliste.

Valgforbund

Kandidatlister, der ikke har samme bogstavbetegnelser (f.eks. K., L. og M.), kan indgå valgforbund, men ikke listeforbund, med hinanden. Hver kandidatliste kan kun indgå i ét valgforbund.

Valgforbund indgås typisk mellem lister og partier, der står hinanden politisk nær, men det er ikke nogen betingelse.

Anmeldelse af liste- og valgforbund

Fristen for anmeldelse af liste- og valgforbund udløber mandag den 4. oktober kl. 12.00 (43 dage før valgdagen), hvorefter bekendtgørelse af liste- og valgforbund vil ske snarest muligt.

Listeforbund og valgforbund skal på samme måde som kandidatlister anmeldes via en særlig formular, der er godkendt af Indenrigs- og Boligministeriet. Formularen kan rekvireres ved henvendelse til Syddjurs Kommune, Ledelsessekretariatet på Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, tlf. 87 53 50 00. Materialer kan afhentes eller sendes.

Anmeldelsen skal for hver kandidatliste være underskrevet af kandidatlistens repræsentant.

Tilbagetrækning af anmeldte liste- og valgforbund

Hvis man ønsker at trække et anmeldt liste- eller valgforbund tilbage, skal man indlevere en skriftlig meddelelse derom til valgbestyrelsen senest mandag den 4. oktober 2021 kl. 12.00.

Meddelelsen om tilbagetrækning skal for hver kandidatliste være underskrevet af kandidatlistens repræsentant.

Aktindsigt i liste- og valgforbund

lov om kommunale og regionale valg findes i § 43, stk. 3, en bestemmelse, der undtager kandidatlister mv. fra aktindsigt, indtil kommunen har bekendtgjort oplysningerne.

§ 43 i lov om kommunale og regionale valg ses her:

"De godkendte kandidatlister, herunder samtlige kandidaters navne, samt oplysning om anmeldte listeforbund og valgforbund til kommunalbestyrelsesvalg og regionsrådsvalg bekendtgøres af kommunalbestyrelsen. Bekendtgørelse sker på kommunens hjemmeside og ved opslag de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme, jf. § 59, når fristen for anmeldelse af liste- og valgforbund er udløbet.

Stk. 2. Kommunevalgbestyrelsen underretter kommunalbestyrelsen om de godkendte kandidatlister, herunder samtlige kandidaters navne og anmeldte forbund til kommunalbestyrelsesvalget. Regionsvalgbestyrelsen underretter regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen om de godkendte kandidatlister, herunder samtlige kandidaters navne og anmeldte forbund til regionsrådsvalget. Regionsrådet bekendtgør de oplysninger, der er nævnt i 2. pkt. på regionens hjemmeside.

Stk. 3. Kandidatlisterne, herunder oplysninger om de enkelte kandidater og kandidatlisternes opstillingsform, jf. §§ 23-25, deres anmodning om bogstavbetegnelse, jf. § 34, og deres anmeldelse af liste- og valgforbund, jf. §§ 37 og 38, må ikke gøres offentligt tilgængelige, før bekendtgørelsen efter stk. 1 af de godkendte kandidatlister har fundet sted."

Opdateret: 14-10-2021 16:43

Kontakt