Magtanvendelsesinstruks

I Syddjurs Kommune arbejder vi for at undgå magtanvendelse. Der er dog situationer, hvor det af hensyn til den enkeltes værdighed, sociale tryghed eller sikkerhed kan være nødvendigt at anvende magt eller tvang. 
 

Denne instruks beskriver, hvordan medarbejdere og ledere i Syddjurs Kommune skal agere i forhold til magtanvendelse. 
 

Alle former for anvendelse af magt er som udgangspunkt ulovlige, men kan være straffri, hvis magtanvendelsen falder ind under nødværge eller nødret. 
 

Der findes desuden i serviceloven og i bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen hjemmel til lovligt at bruge magtanvendelse. Formålet med reglerne i serviceloven er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Indgrebene må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand.
 

I Syddjurs Kommune arbejder vi for så vidt muligt at undgå at anvende magt. Grænsen mellem omsorgspligt og omsorgssvigt i forhold til magtanvendelse kan dog være hårfin. I sjældne tilfælde opstår der situationer, hvor pligten til at undgå omsorgssvigt, betyder, at retten til at bestemme selv bør indskrænkes. Der er situationer, hvor det af hensyn til den enkeltes værdighed, sociale tryghed eller sikkerhed kan være nødvendigt at anvende magt eller tvang. Et eksempel kan være en psykotisk person, der uden at fortælle det til nogen forlader sit bosted og dermed risikerer at blive kørt ned. Eller det kan være en udviklingshæmmet person, som med sin voldsomme adfærd er til fare for sig selv eller andre. 
 

Det er vigtigt, at der er åbenhed omkring magtanvendelse i Syddjurs Kommune. Al tabu og fortielse kan være skadelig for udviklingen på kommunens institutioner, ligesom en negligering af problemstillingen er skadelig for medarbejdere og borgere. Det handler både om retssikkerhed for borgere og medarbejdere. Men også om at fokusere på, at der anvendes de bedst mulige pædagogiske værktøjer, og om de fornødne ressourcer er til stede i forhold til at kunne løse den givne opgave.
 

Det er en forudsætning for at kunne håndtere en vanskelig opgave, som magtanvendelse er, at der er et positivt arbejdsmiljø med åbenhed og tillid til ledelse, kolleger, borgere og pårørende. For at sikre et arbejdsmiljø, hvor man kan tale åbent om magtanvendelse, er det nødvendigt, at der foreligger klare retningslinjer for håndtering af problemstillinger, ligesom det er af afgørende betydning, at indberetninger vedr. brug af magtanvendelse behandles fagligt og professionelt.


Nedenfor kan du finde den samlede instruks:
 

BilagStørrelse
brug af magt 260320.pdf43.81 KB
Opdateret: 26-03-2020 08:52

Kontakt