Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

Loven omfatter varigt inhabile patienter, der er fyldt 15 år, og som mangler evnen til at give informeret samtykke efter sundhedslovens § 18. Det vil sige patienter over 15 år med en varigt nedsat psykisk eller kognitiv funktionsevne, f.eks. mentalt retarderede, udviklingshæmmede, patienter med demens, hjerneskadede m.v. 

Det er kun borgerens ansvarlige læge eller tandlæge, der kan beslutte og ordinere tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile borgere over 15 år. Tvangsbehandling skal kun anvendes, når det står klart, at borgeren vil få forringet sit helbred væsentligt, hvis han eller hun ikke bliver behandlet.

Tvangstiltagene skal være mindst muligt indgribende, og skal stå i et rimeligt forhold til behovet for behandling. Det er altid den ansvarlige læge eller tandlæge, der beslutter, hvilke tvangstiltag der skal anvendes. Beslutningen er gyldig i den periode der er nødvendig for behandlingen og højst i 4 måneder.  

Personalet må kun anvende de tvangsindgreb, som lægen har ordineret og det må aldrig erstatte andre beroligende eller forebyggende tiltag. Bemærk, at det ikke er tilladt at bruge hjælpemidler, f.eks. bælte til fiksering eller andet til fastholdelse af borgeren. Hvis det er vanskeligt at gennemføre en ordineret tvangsbehandling skal personalet kontakte nærmeste leder.

Informeret samtykke:

Den læge eller tandlæge, der ordinerer tvang i forbindelse med behandling af en varigt inhabil patient, skal indhente et informeret samtykke fra en pårørende, en værge eller en fremtidsfuldmægtig for patienten, før behandlingen igangsættes.

Nærværende instruks baserer sig på følgende retskilder

Straffeloven

Serviceloven

Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Vejledning nr. 8 til serviceloven

Lov nr. 1707 af 20. december 2017 om voksenansvar for anbragte børn og unge

Bekendtgørelse nr. 697 af 23. juni 2014 om fremme af god orden i folkeskolen

Indberetningsskemaer mm.

Opdateret: 02-04-2019 10:30

Kontakt