Kulturmiljø

Kulturmiljøer i Syddjurs Kommune

Arkitektskolen i Aarhus har udarbejdet en screening af kulturmiljøer i Syddjurs Kommune.

Screeningen har dannet grundlag for en revision af kulturmiljøer i Syddjurs Kommuneplan 2020.

I alt 48 kulturmiljøer indgår i Arkitektskolen Screening af Kulturmiljøer i Syddjurs Kommune 2019. Screeningen kan ses her.

Bevaringsværdige kulturmiljøer kan enten bestå af kulturhistoriske enkelt-elementer eller sammenhængende helheder. Et bevaringsværdigt kulturmiljø er som oftest egnstypisk og repræsentativt for det pågældende område samtidig med, at det har en kompleksitet og tidsdybde, dvs. at det har en stor fortælleværdi og viser en udvikling over en længere årrække.

Udpegningen som kulturmiljø betyder at Syddjurs Kommune har vurderet at området indeholder væsentlige kulturhistoriske, arkitektoniske og miljømæssige værdier, som bør bevares.

Med udpegningen følger nogle retningslinier for hvert enkelt kulturmiljø. Retningslinierne for det enkelte kulturmiljø fremgår af Syddjurs Kommuneplan 2020.

De generelle retningslinier for kulturmiljøer fastlægger at de kulturhistoriske værdier i videst muligt omfang skal beskyttes. Der må derfor normalt ikke opføres byggeri eller etableres anlæg, som ødelægger eller i væsentlig grad forstyrrer oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier. Byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb i de udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer, skal ske med størst mulig hensyntagen til de kulturhistoriske værdier.

Opdateret: 26-04-2020 22:42

Kontakt