Erhvervsmæssig bebyggelse i landzone

Ejendomme i landzone
Blanketter/Selvbetjening: 

Venligst oplys din mail adresse når du ansøger om landzonetilladelse. Syddjurs Kommunen vil kontakte dig via mail såfremt der er behov for yderligere oplysninger.

 

Nyt byggeri - Tilbygning

Opførelse af nyt byggeri samt tilbygning i landzone til brug for industri, håndværk, liberalt erhverv, hotel, kroer, restaurationer m.v. kræver landzonetilladelse.

 

Maskinhus - Driftsbygning

Hvis bygningen ikke er erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift som landbrug eller skovbrug, kræves der landzonetilladelse.

 

Staldbygning

Staldbygninger til ikke-erhvervsmæssigt dyrehold kræver landzonetilladelse.
Staldbygninger til erhvervsmæssigt dyrehold skal godkendes efter ”Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug”

 

Udnyttelse af overflødiggjorte driftsbygninger

Planlovens § 37, stk. 1, giver mulighed for at overflødiggjorte landbrugsbygninger kan tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, lager- og kontorformål, mindre butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål og en bolig uden landzonetilladelse. Er der flere tidligere landbrugsbygninger på ejendommen, kan der dog kun etableres en bolig i én af disse bygninger.

Planlovens § 37, stk. 2, giver mulighed for at overflødiggjorte bygninger kan tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, lager- og kontorformål, mindre butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål og en bolig uden landzonetilladelse. Er der flere tidligere landbrugsbygninger på ejendommen, kan der dog kun etableres en bolig i én af disse bygninger.

Det er en betingelse, at virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, som ikke ombygges væsentligt, og at bygningen ikke er opført inden for de seneste fem år.

Anvendelsen af bygninger til den virksomhed, der er nævt i § 37 kræver en forudgående anmeldelse efter Planlovens § 38 til kommunen. Har kommunen ikke gjort indsigelse inden to uger fra modtagelsen af anmeldelsen, kan bygningerne tages i brug.

Der gøres opmærksom på, at anvendelsesændringer af bygninger kan forudsætte forudgående byggetilladelse.

 

Husstandsmølle - Antennemast

Opstilling af husstandsmøller og antennemaster kræver som hovedregel landzonetilladelse.

 

Ovennævnte dispositioner kan dog være undtaget fra kravet om landzonetilladelse, hvis den pågældende ejendom er omfattet af en lokalplan med såkaldt bonusvirkning, og projektet ikke forudsætter dispensation fra lokalplanen.

Her kan du finde din ejendom på kommunens digitale kort.

Se om din ejendom er omfattet af en lokalplan og/eller en kommuneplanramme:

 
 
 
 
 

Få alt projektmateriale med
Du opfordres til at indsende dit projektmateriale samlet og komplet. Sagsbehandlingen kan først afsluttes, når alt relevant projektmateriale er modtaget.

Gennemgå listen for at sikre at du får sendt alt nødvendigt materiale med. Listen er vejledende, og kan variere afhængig af dit konkrete byggeprojekt.

Generelle oplysninger
Angivelse af navn og adresse på ansøger og angivelse af kontaktperson i sagsbehandlingsprocessen, hvis der ikke er tale om samme person.

 • Ansøgning skal være underskrevet af ejeren af ejendommen. Alternativt skal der foreligge fuldmagt til det ansøgte og til ansøger fra samtlige ejere af ejendommen. Foreninger, selskaber o.lign. kan dog tegnes af en tegningsberettiget person, hvis denne underskriver på foreningens eller selskabets vegne.
 • Angivelse af adresse og matrikelnummer for det ansøgte.
 • Fyldestgørende beskrivelse af, hvad der søges tilladelse til, herunder beskrivelse af benyttelse af bebyggelsen.
 • Hvis der er tale om en anvendelsesændring, skal den hidtidige benyttelse oplyses.

Byggeskadeforsikring

 • Ved opførelse eller etablering af ny bolig, skal der vedlægges et tilbud på byggeskadeforsikring. Du kan læse mere om byggeskadeforsikring her.
 • Hvis du som ejer selv står for opførelsen af boligen, og du selv skal bo i den, kan du være fritaget fra kravet om byggeskadeforsikring. Det forudsætter, at du fremsender erklæring om fravalg af byggeskadeforsikring.
 • Boliger til udlejning er fritaget fra kravet om byggeskadeforsikring, under forudsætning af, at der fremsendes en tro- og love-erklæring vedr. udlejningsejendomme.

Dispensationer, helhedsvurderinger, mv.

 • Ved fravigelse af bygningsreglementet, lokalplaner og lignende lovgivning, hvor kommunen er myndighed, skal der fremsendes en begrundet ansøgning.
 • Ved fravigelse af tinglyste deklarationer, hvor kommunen er påtaleberettiget, skal der fremsendes en begrundet ansøgning.

Tilladelser efter anden lovgivning end planloven

 • Hvis din ejendom er beliggende i indenfor en naturbeskyttelseslinje eller lignende, skal du have afklaret om dit byggeprojekt kræver tilladelse efter anden lovgivning, eksempelvis planloven og naturbeskyttelsesloven.
 • Hvis du har fået det afklaret, skal du medsende afgørelsen

Tegningsmateriale

 • Situationsplan med oplysning om grundstørrelse, etageareal og bebyggelsesprocent. Samtlige nye og eksisterende bygninger skal påtegnes. Ubebyggede arealers disponering, herunder opholds-, adgangs- og parkeringsarealer skal vises. Ansøgte bygninger skal målsættes til nabo- og vejskel. Ved grunde med terrænhældning skal eksisterende og fremtidige højdekurver vises, og der skal redegøres for udførelsen af terrænspring. Desuden angives placering og dimensioner for parkeringsarealer samt ejendommens overkørsel /vejadgang. Hvis der opsættes solceller eller -fangere på terræn skal disse ligeledes indtegnes herpå. Planen skal indeholde målestoksforhold og nordpil.
 • Plantegning med angivelse af bygningers ydre dimensioner.
 • Snittegninger med angivelse af bygningers højder (både indvendig og udvendig), gulvkoter samt hvilke materialer og dimensioner, det er udført af.
 • Facadetegninger med angivelse af døre, vinduer, tag samt materialer til ydervæg og tag.

Erklæring om teknisk dokumenntation ved byggeansøgning

 • Erklæring om, hvilke tekniske forhold i bygningsreglementet (BR18) byggearbejdet er omfattet af (§10 stk. 1 nr. 3). Erklæringen er tilgængelig via Byg og Miljø.

Byggesagsbehandling af konstruktioner efter BR18

 • Ansøgningsmaterialet er afhængig af hvilken konstruktionsklasse byggeriet henføres til:

Konstruktionsklasse 1 (KK1)

 • Oplysning og dokumentation for at byggeriet kan henføres til konstruktionsklasse 1 (KK1). Kommunen skal ikke foretage teknisk byggesagsbehandling af byggeri i KK1, men skal påse at byggeriet er henført til den korrekte konstruktionsklasse. Du kan læse mere om dokumentationen i BR18 § 489.

Konstruktionsklasse 2-4 (KK2-KK4)

Statisk dokumentation for byggerier henført til KK2-KK4 (jf. § 505), bestående af:
 
Konstruktionsdokumentation (§ 501)

 • Konstruktionsgrundlag med oplysning om eksempelvis opbygning, funktionskrav, normgrundlag, konsekvensklasser, forundersøgelser, brand, laster mv.
 • Statiske beregninger
 • Konstruktionstegninger
 • Konstruktionsændringer (skal fremsendes ved færdigmelding)

Projektdokumentation (§ 502)

 • Statisk kontrolrapport (skal fremsendes ved færdigmelding)
 • Statisk kontrolplan
 • Statisk projektredegørelse, der blandt andet skal indeholde beskrivelse af bygværket, valg af konstruktionsklasse samt dokumentation herfor mv.
  (§ 502)

Følgende oplysninger skal indgå i den statiske dokumentation:

 • Oplysning om den anerkendt statiker, der skal foretage tredjepartskontrol for byggeri i konstruktionsklasse 4 (§ 27)
 • Oplysning om den anerkendte statiker der skal bilægge erklæring til de statiske beregninger for byggeri i konstruktionsklasse 3 og 4 (§ 26).
 • Oplysning om hvem der er bygværksprojekterende, gældende for byggeri henført til konstruktionsklasse 2-4 (§ 24)
 • Oplysning og dokumentation for hvilken konstruktionsklasse byggeriet henføres til.

Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger med et areal på højst 50 m², skal ikke indplaceres i konstruktionsklasser, og der skal ikke fremsendes ansøgningsmateriale vedrørende konstruktioner.

Byggesagsbehandling af brand efter BR18
Ansøgningsmaterialet er afhængig af hvilken brandklasse byggeriet henføres til.

Brandklasse 1

 • Oplysning og dokumentation for at byggeriet kan henføres til brandklasse 1. Kommunen skal ikke foretage teknisk byggesagsbehandling af byggeri i brandklasse 1, men skal påse at byggeriet er henført til den korrekte brandklasse. Du kan læse mere om dokumentationen i BR18 § 511

Brandklasse 2-4

 • Byggeri i brandklasse 2-4, hvor kommunalbestyrelsen foretager byggesagsbehandling af brandforholdene, jf. BR18 § 28, er undtaget fra §§ 507-521. Du kan læse mere om dokumentationen i BR18 § 522

Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende

 • Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger med et areal på højst 50 m², skal ikke indplaceres i brandklasser, og der skal ikke fremsendes ansøgningsmateriale vedrørende de brandtekniske forhold.
 • Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger med et areal større end 50 m², som ikke påvirker brandsikkerheden for øvrig bebyggelse på grunden, kan henføres til brandklasse 1 (BK1)

Tinglyste dokumenter, som kan være relevante for byggesagen
Bygherren er ansvarlig for at bestemmelser i eventuelle deklarationer overholdes. Deklarationer kan rekvireres digitalt ved Tinglysningsretten.

Oplysninger til registrering af byggeriet i BBR
Alle relevante oplysninger til brug for registrering af byggeriet i Bygnings- og Boligregistret (BBR) skal fremgå af ansøgningsmaterialet. Forskellige typer arealer bedes udspecificeret f.eks. i henholdsvis bolig, kælder, indbygget carport og åbne overdækninger jf. registreringsfelterne i BBR.


Syddjurs Kommune opkræver gebyr efter gældende takstblad for sagsbehandlingen af en byggeansøgning.
 

Såfremt du ønsker at ansøge om:

Opdateret: 14-01-2022 07:15

Kontakt