Solceller og solfangere

Opsætning af solceller og solfangeranlæg kan være godkendelsespligtigt, afhængig af om anlægget opstilles på terræn eller installeres på en bygning og den pågældende bygnings anvendelse.

Opstilling af solceller eller –fangere på terræn kan forudsætte byggetilladelse. Mulig godkendelsespligt afhænger af, om konstruktionerne er væsentlige under hensyntagen til omgivelserne i forhold til omfang, højde og afstand. Det er kommunen, som afgør hvorvidt solceller eller –fangere på terræn er godkendelsespligtigt, der skal derfor altid fremsendes relevant projektmateriale til brug for kommunens vurdering ved opstilling af anlæg på terræn.

Installation af solceller og –fangere på henholdsvis enfamilie-, tofamilie-, række- og sommerhuse, samt småbygninger i tilknytning til disse typer bygninger kan udføres uden byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen efter byggeloven.
Bemærk dog at solceller og solfangeranlæg skal medregnes til bygningshøjden, som forsat skal være overholdt, inkl. anlægget, for at installationen kan udføres uden byggetilladelse.

Vær desuden opmærksom på at opsætning og placering af solceller og –fanger kan være reguleret af - eller være omfattet af forbud i - lokalplaner, byplanvedtægter og tinglyste deklarationer.

Her kan du finde din ejendom på kommunens digitale kort.

Se om din ejendom er omfattet af en lokalplan og/eller en kommuneplanramme:

 
 
 
 
 


Installation af solceller eller –fangere på alle andre typer bygninger forudsætter derimod altid forudgående byggetilladelse.

Solpanelerne bør placeres med samme hældning som taget, eller som en integreret del af tagbelægningen. Sørg for at panelerne er placeres harmonisk på taget under hensyntagen til kviste, tagvinduer, skorstene m.v., og således at der ikke skabes arkitektonisk ubalance i bygningens samlede ydre fremtræden.

De tekniske krav til solcelle- og solfangeranlæg er fastsat i bygningsreglementets kapitel 12.

Det tilrådes at kontakte at en professionel rådgiver, til at gennemgå om tagkonstruktionen kan bære den ekstra vægt fra solcellerne/solfangeranlægget.

Der henstilles til, at solceller og -fangere udføres med antirefleksbelægning, for at minimere potentielt generende genskin i forhold til omkringboende og kørende trafik.

Opsætning af solfangeranlæg skal altid registres i Bygnings- og Boligregistret (BBR), uanset om anlægget kan etableres med eller uden byggetilladelse.

Naturstyrelsen har offentliggjort et notat om opsætning af solfangere/solcelleanlæg i relation til lokalplaner og byplanvedtægter.

Der gælder særegne regler for bebyggelse i landzone.

Det er vigtigt, at du undersøger bygningsreglementets bestemmelser samt eventuel lokalplan og deklaration for området, før du indsender dit projektmateriale - se nedenfor:

Få alt projektmateriale med

 

Du opfordres til at indsende dit projektmateriale samlet og komplet. Sagsbehandlingen kan først afsluttes, når alt relevant projektmateriale er modtaget.

Gennemgå listen for at sikre at du får sendt alt nødvendigt materiale med. Listen er vejledende, og kan variere afhængig af dit konkrete byggeprojekt.
 

 • Situationsplan
  Målsat og -fast inkl. angivelse af terrænkoter eller -kurver, solpanelernes mål og placering på bygninger eller terræn. Anlæggets afstande til henholdsvis vej-, sti- og naboskel samt eksisterende bebyggelse samt indtegning af eventuelle byggelinjer eller -felter.
   

 • Facadetegninger - ved etablering på bygninger
  Målsat og -fast med illustration af anlæggets placering på bygningen og angivelse af højder.
   

 • Fuldmagt
  Fuldmagt fra ejendommens ejer er påkrævet, såfremt ejer og ansøger ikke er samme person/virksomhed.
   

 • Tinglyste dokumenter, som kan være relevante for byggesagen
  Bygherren er ansvarlig for at bestemmelser i eventuelle deklarationer overholdes. Deklarationer kan rekvireres digitalt ved Tinglysningsretten.
   

Opdateret: 14-01-2022 06:00

Kontakt