Pasning af eget barn

Tilskud til pasning af egne børn:

Der er knyttet følgende betingelser til ordningen:

 • Tilskuddet gives tidligst fra barnet er 26 uger og til året, før barnet starter i 0. klasse.
 • Ansøgeren må ikke modtage offentlig overførselsindkomst eller have arbejdsindtægt.
 • Der kan maksimalt ydes 3 tilskud pr. husstand. Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.
 • Tilskuddet ydes efter ansøgning og kan samlet ydes for minimum 2 måneder og maksimum for 1 år pr. barn. Der kan kun søges for én sammenhængende periode.
 • Ansøgeren skal have bopæl i Syddjurs kommune.
 • Tilskuddet kan ydes til biologiske forældre og adoptivforældre.
 • Barnet kan ikke være indmeldt i et dagtilbud samtidig med, at der udbetales et tilskud. Andre børn, end det der ydes tilskud til, kan godt være indmeldt i et dagtilbud.
 • Tilskuddet kan højest udgøre 85% af den billigste nettoudgift pr. plads (eksklusiv støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.
 • Ansøgeren skal have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.
 • Ansøgeren skal have haft ophold i Danmark i 7 ud af de sidste 8 år.

Kravene om tilstrækkelige danskkundskaber og om ophold gælder ikke for EU/EØS borgere i det omfang, de efter EU-retten er berettiget til ydelsen.

Det månedlige tilskud til pasning af egne børn er i 2022 fastsat til:

 • 4.119 kr. pr. barn i alderen 0-3 år
 • 2.390 kr. pr. barn i alderen 3-5 år 

Tilskuddet beskattes som A-indkomst. Da der ikke er tale om en lønindkomst, men en overførselsindkomst, beregnes der ikke ATP og arbejdsmarkedsbidrag.

Der optjenes heller ikke feriepenge.

Tilskuddet skal søges 1 måned, før du ønsker at starte – og fra den 1. i måneden. Der bevilges ikke med tilbagevirkende kraft, og tilskuddet udbetales månedsvis forud. Der kan ansøges via skemaet øverst på siden.

Andre regler:

 • Syddjurs kommune kan beslutte, at forældrene ikke kan få tilskud til selv at passe barnet, hvis hensynet til barnet taler for, at det skal indmeldes i et dagtilbud.
 • Børn, der passes under ordningen, er ikke omfattet af reglerne om søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud.
 • Ansøgeren må gerne få udbetalt feriepenge samtidig med udbetaling af tilskuddet.
 • Ansøgeren må endvidere få tilskud under ferieophold af kortere varighed (max 3 uger) i udlandet under forudsætning af, at ansøger selv passer barnet under udlandsopholdet.

Ophør af tilskuddet:

Ophører tilskuddet er der garanti for en plads i Syddjurs kommune senest 3 måneder efter henvendelse til pladsanvisningen.

Klage

Der er ikke fastsat særlig klageadgang i forbindelse med ordningen. Den konkrete afgørelse kan inden 4 uger indbringes for Ankestyrelsen.

Klage over kommunens generelle fastsættelse af tilskuddets størrelse samt andre kommunalt fastsatte retningslinjer for ordningen kan alene indbringes for Syddjurs kommune, da der er tale om fastlæggelse af kommunens generelle serviceniveau.

Opdateret: 04-01-2022 14:21

Kontakt