Tilsyn private pasningsordninger

Rammer for godkendelse og tilsyn for den private pasningsordning i Syddjurs kommune

Her kan du se hvilke forudsætninger og krav, du skal leve op til for at kunne blive godkendt som privat pasningsordning i Syddjurs kommune.

  • Dagplejekontorets tilsynsførende pædagoger godkender dig, dit hjem og dine omgivelser. Der bliver desuden talt om krav og forventninger til din godkendelse.

Godkendelsesproceduren:

Hvordan du etablerer privat pasningsordning efter Dagtilbudslovens §80.

  • Du kan forvente din ansøgning bliver behandlet senest 4 uger efter henvendelse.
  • Du skal have lavet en kontrakt med mindst ét hold forældre om pasning af deres barn. Den private børnepassers kontrakt med forældrene skal indsendes til den tilsynsførende i kopi.
  • Du kan tidligst blive godkende 1 måned for forventet opstart.
  • Det er vigtigt, du har gjort dig overvejelser om, hvordan det vil være for dig at tage vare på og ansvar for 4-5 børns trivsel, læring og udvikling.
  • Din godkendelse gælder i op til 3 måneder. Såfremt du ikke har indskrevne børn i denne periode, skal du ansøge igen.

Forudsætning for at godkendelse.

  • Du skal være fyldt 18 år og kunne fremsende eksamensbevis på minimum 9. klasses niveau, også i dansk.  
  • Dine fysiske rammer - inde som ude - skal godkendes i forhold til børnemiljøet.
  • Det anbefales, at du har gyldigt førstehjælpsbevis.
  • Der gives tilsagn om, at kommunen kan indhente børneattest på ansøger, ægtefælle og hjemmeboende børn over 15 år.

Den tilsynsførende fører overordnet tilsyn med, at den private børnepasser passer de børn, der er indskrevet samt at hele børnegruppen trives i tilbuddet.

Der udføres 4 tilsyn fra den tilsynsførende om året, anmeldte som uanmeldte. Der laves notat ved disse besøg.

Den private børnepasser kan godkendes til pasning af max. 5 børn. Dette ud fra en konkret vurdering af ansøger samt dennes hjem.

Der kan godkendes to personer til at varetage pasningsordningen i ét hjem, men dog med pasning af max. 10 børn. Børnene er indskrevet i hver deres private pasningsordning og må derfor ikke overlades til den anden.

Syddjurs kommunes tilsynsførende pædagoger tager ikke del i forældresamarbejdet.

§ 84. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældrene ikke kan få tilskud til privat pasning efter § 80, stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen i forbindelse med iværksættelse af hjælpeforanstaltninger efter § 52 i Lov om social service anser det for nødvendigt, at et barn er optaget i et dagtilbud.

Den private pasningsordning skal tilrettelægges, så den fremmer børns læring gennem trygge læringsmiljøer.

Arbejdet med læringsmiljøer skal indholdsmæssigt stå mål med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud, jf. § 8, ligesom arbejdet med læringsmiljøer i den enkelte private pasningsordning skal tage udgangspunkt i børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

Den private pasningsordning skal endvidere tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Den private pasning skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Når du har et arbejde, hvor du er i tæt kontakt med børn og unge, er du særlig forpligtet til at underrette kommunen om din eventuelle bekymring for et barn eller en ung. Der stilles ikke krav til, at du som fagperson har et kendskab til barnets eller den unges forhold. Den skærpede underretningspligt betyder, at du har pligt til at reagere alene på baggrund af forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung har behov for særligt støtte.

Reglerne for godkendelse af privat børnepasser er de sammen som den kommunale dagplejers godkendelse.

Rygning er ikke tilladt jf. generelle retningslinjer i Syddjurs kommune.

Husdyr er tilladt efter samme retningslinjer som for kommunale dagplejere.

Du kan kontakte dagplejekontoret på hed@syddjurs eller tlf. 8753 5474 for yderligere information.

 

Opdateret: 29-03-2019 08:48

Kontakt