Bade- og bådebroer

Etablering af bade- og bådebroer ved kyster ferske vande kræver tilladelse fra kommunen

 

Ansøgninger

Behandling af ansøgninger sker ved konkret og individuel behandling og følger ”Bekendtgørelse om bade- og bådebroer nr. 232” af 12. marts 2007. Ved behandling af ansøgninger skal der ske nabohøring.

Ved opførelse langs kyst strækninger skal de klageberettigede samt Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet (kyststabilitet og materialevandring), Fiskeriinspektoratet (ulempe for fiskeriet) og Farvandsvæsnet (kabler, rørledninger, fyrlinjer og besejling) høres.

 

Genopførelse og fællesbroer

Genopførelse af broer og omfattende renovering af eksisterende broer skal sidestilles med nyopførelse, og vil derfor kræve en fornyet behandling. Ved behandling af ansøgninger om fællesbroer skal der redegøres for behov for friarealer og parkeringspladser.

 

Skiltning og fredninger

Det er ikke tilladt at opsætte forbudsskilte eller etablere adgangshæmmende tiltag i forbindelse med broen. Ud for strandparceller, der er omfattet af en fredning eller strandbeskyttelseslinje, bliver der kun givet tilladelse til opsætning af badebro, når flere husstande er fælles derom.

Der bliver som udgangspunkt ikke givet tilladelse til etablering af broer på den åbne Kattegatkyst i den østlige del af kommunen, eller på strækninger, hvor der ikke i forvejen er opført broer. Der vil ikke blive givet tilladelse til en privat badebro, hvis der i forvejen findes en bro indenfor 100 m.

 

I forbindelse med etablering gælder det, at broen:

  • skal være offentlig tilgængelig, og den må ikke være over 50 m lang målt fra kystlinjen, dog kun ud til 1.5 m vanddybde målt ved broens yderende og i forhold til daglig vande.
  • skal være af almindelig karakter uden sidebro, dog evt. med platform, men uden badehus, læskærme og lignende. Brodækket skal være så smalt som muligt, og må højest være 1.5 m bredt.
  • skal udføres enten som en åben pælebro med brodæk af træ, der bæres af træ- eller stålpæle, eller som en flydebro forankret med glidebeslag til træ- eller stålpæle. Broen må ikke males i stærke eller lyse farver.
  • normalt ikke må bruges til bådfortøjning, og der må ikke anbringes både ophængt i spil på broen. Bådejere henvises til at benytte lystbådehavne frem for etablering af egne bådebroer
  • ikke må række ind over strandarealet så færdsel hindres eller vanskeliggøres.

Har du spørgsmål, eller ønsker du at sende en ansøgning, så send en beskrivelse med angivelse af placering (kort) af den påtænkte badebro til Syddjurs Kommune, Natur & Miljø på følgende mailadresse:

natur.miljoe@syddjurs.dk

 

 

Opdateret: 27-03-2014 10:26

Kontakt