Bilag IV-arter

Markfirben han i yngledragt
Markfirben han i yngledragt
EU-habitatdirektivet omfatter en række truede plante- og dyrearter, der er opført på direktivets bilag IV

Bilag IV- arter på Syddjurs

I Syddjurs Kommune findes odder, markfirben, stor vandsalamander, løgfrø, spidssnudet frø, strandtudse og mygblomst. Desuden er alle arter af flagermus anført på bilag IV. Flere af disse findes også i Syddjurs Kommune.

Der er også en bestand af løvfrø ved Rodskov og Vosnæs. Den er dog efter alt at dømme udsat uden tilladelse og er derfor ikke omfattet af beskyttelsen.

Den kendte forekomst af bilag IV-arter i Syddjurs Kommune kan ses på dette kort.

Beskyttelsen

Både arterne og deres levesteder er beskyttede, uanset hvor de forekommer. Der må for eksempel ikke gives en tilladelse til at renovere en bygning, hvis det betyder, at der ikke længere kan yngle flagermus under taget.

Det er heller ikke tilladt at fortsætte en igangværende beskadigelse af yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter, selv om den er tidligere er godkendt og har stået på i mange år. Det kan for eksempel være udledning af drænvand til et vandhul med stor vandsalamander.

Læs mere om de enkelte arter i menuen til venstre.

Opdateret: 05-03-2020 09:44

Kontakt