Naturbeskyttelse

Naturbeskyttelsen er tredelt

Kommunens beskyttelse af naturen sker primært gennem

  1. naturbeskyttelseslovens § 3

  2. beskyttelse og pleje af Natura2000-områder og

  3. beskyttelse af bilag IV-arter 

Læs om Natura2000-områder og bilag IV-arter i menuen til venstre.

Naturbeskyttelseslovens § 3 beskytter følgende naturtyper imod ændringer:

Her kan du se områdeudpegningerne på et kort. Husk, at kortet er vejledende, at §3-områder kan opstå og forsvinde af sig selv, og at det er ejers ansvar at vide, at de er der. Hvis du vil vide med sikkerhed, om der er §3-områder på din ejendom, kan du skrive til natur@syddjurs.dk. Husk at vedlægge et kort eller angive matrikelnummer eller adresse.

Ingen forpligtelser

Der følger ingen forpligtelser med at eje et §3-område.

Man må gøre hvad man plejer

Det kræver ikke tilladelse at opretholde den drift (f. eks græsning), der hidtil har været på arealet, men driften må ikke intensiveres (f. eks ved gødskning på hidtil ugødskede naturområder).

Det er heller ikke tilladt at dræne områderne mere end hidtil, men sædvanlig vedligeholdelse af dræn eller vandløb kræver ikke en dispensation. Det er dog vigtigt at holde dræn og vandløb i god stand. Hvis et dræn eller vandløb i bare få år fungerer så dårligt, at der opstår en sø eller et andet §3-område, vil det som udgangspunkt blive forbudt at vedligeholde det.

Kommunen kan dispensere

Kommunen kan i særlige tilfælde give lov til ændringer i beskyttede naturtyper. Der gives normalt kun tilladelser til indgreb, hvis:

  • der er tale om særlige omstændigheder
  • hvis indgrebet er af naturmæssigt underordnet betydning, eller
  • hvis indgrebet efter en samlet vurdering medfører en forøgelse af naturindholdet i området.

Der gives normalt ikke dispensation til indgreb, der er begrundet i landbrugsmæssige, økonomiske eller rekreative interesser, selvom der kan tages hensyn til offentlighedens adgang til naturen.


Ansøgning om dispensation

Har du spørgsmål til beskyttet natur, eller vil du sende en ansøgning om tilladelse til indgreb i et §3- beskyttet naturområde, kan du henvende dig på natur@syddjurs.dk.

Ansøgningen skal være begrundet. Husk at angive på et kort, hvad ansøgningen omfatter og anfør matrikelnummer.

 

 

 

Opdateret: 05-03-2020 09:08

Kontakt