Plejeplan for Jernhatten

Plejeplan for Jernhatten

Jernhatten er et isoleret bakkeparti, der rejser sig med sine 49 meter mod havet. Den sydlige del af skrænten er blevet eroderet af littorinahavet. Det privatejede område blev fredet i 1927 for at sikre offentlighedens adgang og forhindre yderligere udgravning af mergel og grus. I 1979 blev fredningskendelsen fornyet, så stedets videnskabelige og landskabelige værdier også sikres.

Jernhatten ligger i et område med lav årlig nedbør og mange solskinstimer. Samtidig giver solindstrålingen på den kyst- og sydvendte skrænt særlige klimatiske forhold, der skaber levested for en række sjældne arter, som ellers har deres hovedudbredelse længere mod syd. Her findes f.eks. knopnellike, kostnellike, tyndakset gøgeurt, merian, liden sneglebælg, segl-sneglebælg, gul evighedsblomst, smalbladet timian, bakkejordbær, stivhåret kalkkarse, hjertegræs, nikkende limurt, blå anemone og kornet stenbræk. Arterne er presset flere steder pga. tilgroning, men Syddjurs Kommune har ryddet og etableret græsning på den østlige del af skrænten. Efter rydningen er der dog kommet problemer med en mere næringsrig opvækst af urter og med gyvel og slåen, som forsøges holdt nede med får.

Se plejeplanen nederst på siden.

 

Nede på strandvolden findes f.eks. trekløft stenbræk, strand krageklo og forskelligbladet karse. Under vandet findes et smukt stenrev, og marsvin ses tit passerer forbi tæt under land. De mange forskellige plantearter betyder, at der er foderplanter for mange sommerfugle og andre insekter. Citronsommerfugl, foranderlig blåfugl, almindelig ildfugl og kommabredpande lyser op en vindsvag dag. Den sjældne edderkop Arctosa lutetiana, som hører til gruppen af ulveedderkopper, jager sit bytte på den lune, tørre sandjord.  På strandvoldene lever den lille springedderkop Flintespringer, der er sjælden i hele Europa og i Danmark kun findes på stenet terræn i regionen, hvor der er Storebæltsklima. Senere på året kommer svampene, hvor de sjældne Jensens vokshat, lille bægertragthat og børstehåret spejlporesvamp er fundet.

På skrænten findes en del gamle og unikke bestande af hjemmehørende træer og buske f.eks. blød filtrose, blågrøn rose, lugtløs æblerose, hassel, vrietorn, benved, koraltjørn og skovæble. Der bliver jævnligt høstet frø fra udvalgte planter som led i frøbanksprojektet, der skal sikre den danske genpulje af hjemmehørende træer og buske. Skræntens variation mellem lysåbne partier og krat er levested for et væld af småfugle. Ynglende karmindompap og rødrygget tornskade er tidligere registret her.

Der går en sti rundt på kanten af toppen af den stejle skrænt gennem den højstammede bøgeskov og videre til udsigtspunktet med udsigt til Hjelm. Stien fortsætter mod troldeskoven med de krogede bøgetræer, som skyldes en gammel stævningsdrift, og går rundt og ned på strandvolden nedenfor skræntens fod. Midt på skrænten går en stejl trappe, som dog kun er for de adrætte.

Opdateret: 26-04-2016 13:44

Kontakt