Tag- og overfladevand

Udledning og nedsivning af tag- og overfladevand kræver tilladelse fra kommunen

 

Udledning

Udledning af tag- og overfladevand kræver tilladelse. Arbejdet skal udføres af autoriseret kloakmester, der skal indsende en erklæring på udført arbejde.

 

Ansøgning om tilladelse til nedsivning

Du skal søge via Byg og Miljø på dette link:

 

Nedsivning

Nedsivning af tag- og overfladevand kræver også tilladelse, men her må du selv udføre arbejdet. Det er en god idé, at undersøge om jordbundsforholdene er egnede til nedsivning. Størrelsen af faskinen afhænger blandt andet af jordens nedsivningsevne.

 

Krav til nedsivning i faskine

Regnvand fra tag- og overfladearealer under 1000m2 skal overholde følgende krav i forhold til nedsivning i faskine:

 

  • nedsivningsanlægget eller regnvandsfaskinerne skal udføres, dimensioneres og placeres således, at der ikke opstår overfladisk afstrømning eller gener i øvrigt,
  • afstanden fra regnvandsfaskinerne til nærmeste vandindvindingsanlæg, hvortil der stilles krav til drikkevandskvalitet, skal være mindst 25 meter,
  • afstanden fra nedsivningsanlægget til bygninger skal være minimum 5 meter, minimum 2 meter til skel og mindst 25 meter til vandløb og søer,
  • tag- eller overfladevandet må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligt forekommer i regnvand fra tagarealer/befæstede arealer eller have en væsentlig anden sammensætning. Det betyder, at der fra tagarealer ikke må afledes vand fra tagrens med kemiske midler, og at der på befæstede arealer ikke må ske opbevaring eller oplagring af stoffer, som kan give anledning til forureningsfare.

 

Du kan læse mere om nedsivning af tag- og overfladevand på Teknologisk Instituts hjemmeside.

Opdateret: 03-06-2022 14:45

Kontakt