Natura 2000-planer

Natura 2000-handleplaner for Syddjurs Kommune

Her kan du finde Syddjurs Kommunes 6 Natura 2000 handleplaner. Planerne indeholder beskrivelser af, hvordan kommunen vil realisere de indsatser, der skal gennemføres i kommunen efter de statslige Naturplaner.

 

Se Natura 2000 handleplanerne nederst på siden

 

Formål og indhold

Planerne skal blandt andet sikre, at der gennemføres tiltag, som sikrer "gunstig bevaringsstatus" for de arter og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte. Handleplanerne indeholder:

  • en prioritering af handleplan-myndighedens forventede forvaltningsindsats i planperioden
  • en angivelse af mål og forventet effekt for de enkelte aktiviteter
  • de forventede metoder og forvaltningstiltag, som handleplan-myndigheden vil tage i brug for at forbedre naturtilstanden eller fastholde gunstig bevaringsstatus

 

Der er udarbejdet handleplaner for følgende Natura 2000-områder:

  • Tved Kær
  • Stubbe Sø
  • Kobberhage med kystarealer
  • Kalø Vig og Kalø Skovene
  • Mols Bjerge og kystvande
  • Begtrup Vig og kystarealer ved Helgenæs

 

Du kan læse mere om de seks Natura 2000-områder i kommunen her.

 

 

Opdateret: 19-05-2017 09:14

Kontakt