Vandværk, 2-9 husstande

Et ikke alment vandforsyningsanlæg er et vandforsyningsanlæg, som forsyner 2-9 husstande.

 

Hvis du forsyner 2-9 husstande med drikkevand, gælder reglerne i drikkevandsbekendtgørelsen for ikke-almene vandværker.

I Syddjurs Kommune er der ca. 100 små vandværker, som forsyner fra 2-9 husstande.

 

Kontrol af drikkevandet

Drikkevand fra de mindre vandværker skal overholde de gældende kvalitetskrav i drikkevandsbekendtgørelsen.

Det er Syddjurs Kommune, som fastlægger analysefrekvensen ud fra hvor meget vand vandforsyningen distribuerer.

Generelle regler i drikkevandsbekendtgørelsen:

Små vandværker (2-9 hustande), som leverer mindre end 10 m3 vand pr. dag (beregnet som et gennemsnit i løbet af et kalenderår), og som ikke leverer vand til kommerciel eller offentlig aktivitet, skal analysere drikkevandet ved en forenklet kontrol hvert 5. år.

Små vandværker (2-9 hustande), som leverer mere end 10 m3 vand pr. dag (beregnet som et gennemsnit i løbet af et kalenderår), og som ikke leverer vand til kommerciel eller offentlig aktivitet, skal have fastlagt et kontrolprogram af kommunen.

Små vandværker (2-9 hustande), der leverer vand til kommerciel eller offentlig aktivitet, skal altid have et kontrolprogram for drikkevandet.

Hvis vandet i et vandforsyningsanlæg ikke har en tilfredsstillende vandkvalitet kan kontrolhyppigheden skærpes.

 

Offentlig eller kommerciel aktivitet

Ved offentlig eller kommerciel aktivitet forstås bl.a.: Institutioner, restauranter, hospitaler, hoteller, forlystelsesetablissementer, skoler, fritidsanlæg, sportsanlæg, kaserner, campingpladser, indkøbscentre, udlejningsejendomme, Bed & Breakfast, dagplejere, plejefamilier og fødevarevirksomheder.

Kommunen vurderer om vandforsyningsanlægget leverer vand til en offentlig eller kommerciel aktivitet.

 

Ansvar

Det er ejerens ansvar at kontrollere vandkvaliteten og forbedre den, hvis kvalitetskravene ikke er overholdt.

 

Orientering

Kommunen gør opmærksom på, at de husstande, der bliver forsynet fra et ikke-alment vandværk, som alene er omfattet af en forenklet kontrol, ikke får analyseret deres drikkevand for alle de kvalitetskrav, der er i drikkevandsbekendtgørelsen. F.eks. analyseres drikkevandet ikke for pesticider.

Der gøres opmærksom på, at der i nogle tilfælde kan være en sundhedsrisiko ved at drikke vand, der ikke overholder kvalitetskravene i drikkevandsbekendtgørelsen. Hvis kvalitetskravene ikke er overholdt, bør anlægget besigtiges af fagmand mhp. at sikre, at anlægget overholder de gældende normkrav på området.

 

Tilsyns- og myndighedsopgaver

Syddjurs Kommune varetager tilsyns- og myndighedsopgaver indenfor vandforsyningsområdet, herunder på de ikke-almene vandværker. Det betyder, at Syddjurs Kommune fører tilsyn med vandværkerne, overvåger analyseresultaterne og iværksætter en indsats, hvis der er væsentlige problemer med vandkvaliteten.

 

Nederst på siden ses PowerPoint fra orienteringsmødet for de ikke-almene vandværker den 19. november 2014.

 

Yderligere information kan ses i Kommunens Vandforsyningsplan her.

 

BilagStørrelse
Vandværksmøde 19-11-2014.pdf4.93 MB
Opdateret: 14-01-2020 10:08

Kontakt