Påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Spildevand i det åbne land administreres af Natur- og Miljøafdelingen

For at forbedre tilstanden i søer, vandløb og havet (recipienter) har Folketinget besluttet, at spildevandet fra spredt bebyggede områder skal renses bedre. Dette medfører, at spildevand fra ejendomme i det åbne land, hvis udledning er medvirkende til at forurene recipienten skal renses bedre.

 

Forbedret rensning

Syddjurs Kommune skal stille krav om forbedret rensning af spildevand, der ikke har en tilfredsstillende kvalitet.

Hvis husspildevandet fra din ejendom påvirker en recipient negativt, skal der ske en forbedret spildevandsrensning.

I Århus Amts Regionplan 2005, er det udpeget, hvilke vandløb og søer, der kræver forbedret spildevandsrensning.

Rensekravet er fastlagt ud fra, hvor meget forurening de enkelte vandområder kan tåle. Kravene er beskrevet i de pågældende kommunale spildevandsplaner.

 

 

 

 

Eksempler på renseløsninger

Hvis du modtager påbud om forbedret spildevandsrensning, skal du vælge et spildevandsanlæg, som opfylder rensekrav for området.

Jo mere sårbart, jo højere krav, og det har betydning for hvilken renseløsning du kan vælge. En godkendt bundfældningstank indgår i alle renseløsninger.

På linket herunder kan du se en beskrivelse af de forskellige muligheder for rensning af spildevandet i det åbne - ikke-kloakerede - land: nedsivningsanlæg, sandfilteranlæg, beplantet filteranlæg, biologisk minirensningsanlæg, pileanlæg og regnvandsanlæg.

Du kan få flere informationer i denne folder

 

Opdateret: 12-12-2018 12:48

Kontakt