Omklassificering af vandløb

Det er politisk besluttet, at et antal vandløb i kommunen skal omklassificeres.

 

Hvis et vandløb har status som offentligt, men ønskes gjort privat, er der tale om en nedklassificering. Hvis vandløbet derimod har status som privat, men ønskes gjort offentligt, er der tale om en opklassificering.

En omklassificering skal foregå efter Vandløbslovens bestemmelser. Et krav er bl.a., at vandløbet ved overdragelse til private bredejere skal være ”vedligeholdt i regulativmæssig stand”.

 

Følgende kriterier anvendes for evt. nedklassificering af vandløb:

  • Vandløb, hvor vandføringen fra ”offentlige” arealer overstiger 15 %.
  • Vandløb med offentlige afvandingsinteresser - afløb fra renseanlæg, regnvandsbassiner, vejvand m.v.
  • Vandløb med væsentlig samfunds- eller naturmæssig interesse i vandløbet eller i vandløbsnære arealer.

 

Opdateret: 17-02-2020 12:54

Kontakt