Tilskud til specialefterskole / ordblindeefterskole

Elever der modtager specialpædagogisk bistand
Hvis jeres barn er optaget på en specialefterskole i 8., 9. eller 10. klasse - eller på en efterskole, som tilbyder inklusion / specialundervisning for unge med særlige behov - har I mulighed for at søge om tilskud til skoleudgifter for efterskoleopholdet.

Tilskud kan bevilges til elever, der går i specialklasse, på specialskole eller modtager specialundervisning i folkeskolen i et omfang svarende til minimum 12 lektioner / 9 klokketimer om ugen.

Elever med dyslektiske / ordblinde vanskeligheder
Desuden kan der ydes tilskud til ordblindeefterskoler for elever med omfattende dyslektiske / ordblinde vanskeligheder.

Sammen med ansøgningen vedlægges følgende dokumentation:

 • Beskrivelse af hvilke indsatser skolen har iværksat for at imødekomme elevens ordblindevanskeligheder på klassen samt evt. supplerende undervisning
 • Testresultater fra ordblindetesten inklusiv bemyndigelseserklæring underskrevet af forældrene
 • Dokumentation omkring elevens aktuelle faglige status herunder
  • ST-prøve eller lignende staveprøve (angiv om eleven under prøven har anvendt kompenserende IT)
  • Højtlæsningstekst med angivelse af læsehastighed og rigtighed samt læseprøve med angivelse af hastighed, sikkerhed og niveau fra Hogrefe, Tekstsproglig udvikling
  • Beskrivelse af elevens anvendelse og udbytte af IT-støtte
  • Beskrivelse af elevens faglige niveau på tværs af fagrækken herunder matematik og sprogfagene

Skoleafdelingen vurderer på baggrund af ovenstående dokumentation om eleven er berettiget til tilskuddet på baggrund af følgende kriterier:

 • Eleven tilhører specialefterskolens målgruppe for elever i massive skriftsproglige vanskeligheder
 • Elevens resultat i ordblindetesten viser omfattende dyslektiske vanskeligheder, hvilket påvirker elevens læsning i forhold til usikkerhed og hastighed.
 • Eleven er mindst 3 år forsinket i sin læseudvikling.
 • Skolen har iværksat målrettet ordblindeundervisning.
 • Skolen har støttet eleven i at anvende IT-støtte på tværs af fagrækken og eleven har arbejdet målrettet med IT-støtte.

Link til: Ordblindeefterskolerne

Tilskuddets omfang

Tilskuddet udgør 30.000 kr. pr. elev pr. skoleår.

Tilskuddet er et tilskud til forældrenes egenbetaling for efterskoleopholdet, efter elevstøtten fra staten er fratrukket, og betales direkte til efterskolen som et engangsbeløb.

Tilskud bevilges i henhold til Folkeskolelovens §§ 20 og 22.

Der bevilges ikke praktikophold på efterskole, indmeldelsesgebyr, depositum, gebyr for afbrudt ophold eller andre øvrige udgifter, der eventuelt måtte opkræves af efterskolen.

Såfremt eleven fraflytter Syddjurs Kommune inden den 5. september i det pågældende skoleår, bortfalder bevillingen.

Sådan søger du
Ved ansøgning beder vi jer anvende den elektroniske blanket på siden her.

Ansøgninger behandles tidligst i oktober måned (efter afholdelse af "efterskolernes dag") for kommende skoleår.

Opdateret: 03-02-2021 10:37

Kontakt