De nationale test

De nationale test er obligatoriske for alle elever i folkeskolen, og der testes i en række forskellige fag. For samtlige nationale test gælder, at:

 • Besvarelserne foregår på en computer med internetadgang.
 • Lærerne kan få adgang til resultaterne i rapporter via testsystemerne.
 • Testene er adaptive, hvilket betyder, at de tilpasses den enkelte elevs faglige niveau undervejs i testen.
 • Forældrene får en skriftlig tilbagemelding via testsystemet om elevens resultater. I dansk og matematik anbefales det, at forældrene får udleveret den kriteriebaserede tilbagemelding, mens forældrene i de øvrige fag får udleveret den normbaserede tilbagemelding.
 • Skoleledelsen på den enkelte skole sikrer en god dialog med hjemmet om elevens resultat og mulige tiltag gennem fx elevplaner og skole/hjem-samtaler.

De obligatoriske nationale test finder sted på følgende klassetrin:

 • Dansk: 2., 4., 6. og 8. klassetrin
 • Matematik: 3. og 6. og 8. klassetrin
 • Engelsk: 4. og 7. klassetrin
 • Fysik/ kemi: 8. klassetrin
 • Biologi: 8. klassetrin
 • Geografi: 8. klassetrin
 • Dansk som andetsprog: 5. og 7. klassetrin

National test i dansk

For de nationale test i dansk kan de frivillige nationale test tages om efteråret på 2., 3., 4., 5., 6., 7. og 8. klassetrin. Samtidig tages de obligatoriske nationale test i foråret i 2., 4., 6. og 8. klasse.

De nationale test i dansk er målrettet læsning, som er en afgrænset del af danskfaget. Der testes indenfor områderne afkodning, sprogforståelse og tekstforståelse.

De nationale test i dansk kan bidrage med viden om:

 • Elevens ordforråd
 • Elevens afkodningsfærdighed
 • Elevens kompetence til at læse en tekst sikkert, hurtigt og med forståelse

Elevens evne til at forholde sig analytisk og reflekteret til en tekst. (Kan eleven f.eks. slutte sig til, at en handling har fundet sted, uden at det direkte er beskrevet i teksten – læse mellem linjerne. Kan eleven f.eks. forstå nogle af de omstændigheder, som fører til en given handling – læse bag linjerne).

Resultaterne fra de nationale test i dansk opgøres både i forhold til en normbaseret og en kriteriebaseret tilgang. Den normbaserede tilgang måler elevernes dygtighed i forhold til landsgennemsnittet i 2011, mens den kriteriebaserede tilgang vurderer elevernes resultater i forhold til en række faglige kriterier.

De nationale test indgår sammen med LUS-resultater og øvrige læse- og staveprøver i skriftsprogssamtalerne med læsevejlederne på de enkelte skoler.

For at kvalificere anvendelsen af de nationale test i dansk kan elevresultaterne indskrives i værktøjet elevprofilberegneren for at få overblik over elevernes resultater inden for de tre forskellige profilområder. http://www.dafolo.dk/Elevprofiler.3978.aspx

Ordblinde elever

Elever i ordblindevanskeligheder skal have mulighed for at anvende et oplæsningsprogram i forbindelse med de nationale test. Ved anvendelsen af et oplæsningsprogram i forhold til national test anbefales det at anvende CD-ORD eller IntoWords Cloud.

For de yngste elever i læsevanskeligheder er der ligeledes mulighed for, at en voksen læser opgaverne højt, men det tilstræbes, at ordblinde elever i løbet af mellemtrinnet er i stand til at benytte et oplæsningsprogram blandt andet i forbindelse med afholdelse af national test.

Syddjurs Kommune har lavet en vejledning til afholdelse af national test for skolerne i Syddjurs Kommune.

 

Opdateret: 02-05-2019 12:28

Kontakt