Elever med sammensatte vanskeligheder - der også omfatter læsevanskeligheder

Sammensatte læsevanskeligheder

Nogle elever viser sig at have sammensatte vanskeligheder på læseområdet. Denne gruppe af elever har typisk ud over afkodningsproblemet tillige forståelsesvanskeligheder grundet manglende:

 • Viden om sprog (sprogforståelse/ordforråd)
 • Viden om verden (baggrundsviden)
 • Viden om tekster (genrekendskab)
 • Viden om egen forståelse (metakognitiv bevidsthed)
 • Viden om læseforståelsesstrategier
 • Viden om inferensdannelse (det at drage følgeslutninger)
 • Evne til at kunne danne indre forestillingsbilleder (visualisere)

For denne elevgruppe er det vigtigt at indsatserne understøtter alle aspekter i forhold til læsning - dels afkodningen, dels arbejdet med sprog- og læseforståelse.

Elever med dysleksi og andre diagnoser

En gruppe elever er særligt udfordret, da de ud over dysleksi har andre diagnoser som fx. ADHD, grader inden for autismespektret, tilknytningsforstyrrelser eller generelle indlæringsvanskeligheder (også kaldet komorbiditet, hvilket betyder forekomst af to indbyrdes uafhængige lidelser på samme tid). For disse elever skal læsevanskeligheden ses som en større og mere kompleks problemstilling - både hvad angår testning og efterfølgende indsats.

I nogle tilfælde træder dysleksien lidt i baggrunden, da elevens andre diagnoser er så udtalte, at vedkommende ikke er i stand til at modtage ordblindeundervisning. Undervisningen må derfor tilpasses den enkelte elevs behov.

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Når det gælder læseforståelsesvanskeligheder i bred forstand har begavelse ligeledes stor betydning, da svag begavelse får negativ betydning for forståelsesprocessen. Det er derfor af afgørende pædagogisk betydning at tilpasse undervisningsmetode, indhold, instruktionsform og hastighed  i forhold til elevernes evnemæssige forudsætninger for at tilgodese denne elevgruppe.

Ordblindeudredning af elever der samtidig har andre diagnoser

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder arbejder oftest under fagligt alderssvarende niveau, hvilket betyder, at Undervisningsministeriets digitale ordblindetest ikke kan anvendes.

Elever med ADHD kan have vanskeligt ved at fastholde koncentrationen i den tid testen varer og endelig kan elever med diagnoser inden for autismespektret have vanskeligt ved at skabe det nødvendige overblik i forhold til testens opgaver, da eleverne netop er meget fokuserede på detaljerne.

For elever med andre diagnoser, hvor der samtidig er mistanke om dysleksi vil det i mange tilfælde være hensigtsmæssigt at anvende andre individuelle testredskaber end Undervisningsministeriets digitale ordblindetest. Det vil sige test, hvor der er større interaktion mellem testvejleder og elev, og hvor hastigheden i forhold til opgaveløsningen ikke har så afgørende betydning.

Ved elever, der har en af ovenstående diagnoser, og hvor der samtidig er mistanke om dysleksi, kan flere af nedenstående testmaterialer bruges til at belyse elevens læseniveau og læsevanskeligheder samt præcisere, hvorvidt der er tale om dysleksi.

 • LUS (Læseudviklingsskema)
 • Elbros ordlister (Læsning af almindelige ord og nonord)
 • DVO. (Ordblindetest udviklet af tidligere Dank Videncenter for Ordblindhed)
 • Testbatteriet
 • IL - Individuel læseudredning, herunder IL Basis og IL Ungdom
 • Dele af Diavok i 7. - 10. kl. Find det, der lyder som et ord, vrøvlediktat, Find det ord, der er rigtigt stavet og orddiktat.
Opdateret: 08-05-2018 13:58

Kontakt