Tiltag i forhold til den supplerende undervisning for elever i dyslektiske vanskeligheder

Metoder inspireret af Lydbilledmetoden og Alkalær

Lydbilledmetoden er en syntetisk lydmetode, der er målrettet elever med store læsevanskeligheder. Metoden kan også bruges til den første læseundervisning. Omdrejningspunktet i metoden er modellering, systematik og langsom progression.

Metoden tager udgangspunkt i talesproget og underviser i, hvordan talesprog bliver omsat til skriftsprog (skrivning) og skriftsproget til talesprog (læsning).

Hovedtanken i Lydbilledmetoden er, at man starter med lyden og derefter viser, hvordan lydene kan vises grafisk. Man tager udgangspunkt i det talte ord, deler ordet op i dets enkelte lyde (fonemer), og omsætter lyden til et eller flere bogstaver og sætte bogstaverne sammen til ord (skrivning). Omvendt afkodes der ved, at eleven siger de lyde, lydbillederne (bogstaverne) repræsenterer og sætter dem sammen til ord (læsning).

Alkalær-metoden tager ligeledes afsæt i en fonologisk tilgang til læsning og arbejder systematisk med læsning af først lydrette ord (Søde ord) og siden ikke-lydrette ord (Drille ord).

Metoden arbejder systematisk med udgangspunkt i elevens læseniveau og med en trinvis progression symboliseret ved Læsetrappen, der angiver små skridt på vejen, som eleven gradvist skal beherske for at udvikle sin læsning.

 

Fingernemt

Fingernemt er et læse- og stavemateriale, der bygger på en multisensorisk tilgang til læsning.

Eleverne lærer at tappe, at lydere og “huske” lydene med fingrene. Samtidig får eleverne gennem arbejdet med metoden en strategi til at fastholde opmærksomheden på sproglydene i arbejdshukommelsen og en taktil/ kinæstetisk fornemmelse for, hvad der sker, når lydene sættes sammen.

Metoden og materialet henvender sig til indskolingselever, der har behov for at arbejde systematisk med koblingen mellem bogstaver og lyd og til elever med dyslektiske vanskeligheder.

Endelig giver metoden afsæt til og vejledning i at anvende tappeteknikken i elevens arbejde med kompenserende it i forhold til at anvende skrivestøtten.

Processen kan sammenfattes i en tre-delt proces - lyt - tap - skriv.

 

VAKS - Vælg afkodningsstrategi

VAKS er et materiale og en metode til intensiv og systematisk undervisning af ordblinde elever

VAKS er et 75 timers undervisningsprogram og træningsmateriale for børn med specifikke læsevanskeligheder/dysleksi. Materialet kombinerer elevens tilegnelse af en række basale afkodningsstrategier for at understøtte elevernes læseudvikling med udviklingen af elevens metakognitive bevidsthed i læse-arbejdet. 

VAKS har til formål at lære dyslektiske elever fem forskellige ordlæsestrategier. De 5 afkodningsstrategier der arbejdes med er:

Lyd for lyd til læsning af lydrette ord
Rim baseret på rim-analogi
Vokalalarm med fokus på vokalernes ikke-lydrette udtale
Klip baseret på en morfologisk tilgang

Spion, hvor eleverne går på opdagelse i nye ord efter kendte orddele og kombinerer de fire ovenstående strategier.

Eleverne lærer en aktiv målrettet angrebsteknik, hvor de skal overveje, hvilken strategi, der er mest velegnet til at læse et bestemt ordmateriale. På den måde lærer de ikke bare at læse, men også hvordan man læser. (Arnbak 2009)

VAKS tilbydes til elever, der efter screening med den fulde DVO ligger inden for risikogruppen for at udvikle dyslektiske vanskeligheder og dermed har fonologiske vanskeligheder.

Tilrettelæggelsen af VAKS-kurserne kan se således ud:
Slutningen af 2. eller starten af 3. klasse: Lyd for lyd
3. klasse: Rim og Vokalalarm
4. klasse:
Klip og Spion

Inden en elev tilbydes VAKS, er det relevant at vurdere, hvorvidt elevens tilegnelse af bogstavernes lyde er tilstrækkelig sikker.

 

FONOLOGIK

Materialet FONOLOGIK er udviklet til voksne ordblinde, men kan anvendes i undervisningen af ordblinde elever fra 3. kl. Materialet består pt. af to bøger, FONOLOGIK 1 (fra 3. - 4. kl.) og FONOLOGIK 2 (fra 5. kl.). Samtidig er FONOLOGIK 3 under udarbejdelse. Kursusforløb strækker sig over 2 gange 15 lektioner.

Udgangspunktet for materialet er at skabe et fonologisk fundament og ved hjælp af en tælleteknik – også kaldet tapping eller fingerstavning – give eleverne et redskab til at fastholde sproglydene i arbejdshukommelsen både ved læsning og stavning. Materialet arbejder både med standardudtaler og betingede udtaler. Tælleteknikken anskueliggør desuden, hvorledes lydene kan sættes sammen til en meningsfuld sammenhængende lydstreng/ord.

FONOLOGIK 1 arbejder med fonologisk træning, tælleøvelser med vokaler og tælleøvelser med konsonanter.

FONOLOGIK 2 arbejder med dobbeltkonsonanter og konsonantforvekslingerne d-t, b-p, g-k. Desuden arbejdes der med vokaltrapperne å-u-o, ø-y og æ-e-i. Endelig arbejdes der med konsonanter i forlyd og udlyd.

Opdateret: 08-05-2018 14:15

Kontakt