Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud, Rodskovvej 10A

Rodskovvej 10 A

Lille Eje – 6 pladser + 1 Akut

Vestergård – 6 pladser.

Rodskovvej 10A, Afdeling Lille Eje og Afdeling Vestergård, er et botilbud til voksne med varig nedsat psykisk funktionsevne, som kan have grænseoverskridende udtryksform og -adfærd, psykosociale vanskeligheder eller risiko for kriminalitet og misbrug.

Brugergruppen for begge afdelinger er borgere med en mental retardering af lettere grad - IQ ca. 50-69 og borgere med mental retardering i letteste grad IQ ca. 70-85.

Den mentale retardering er oftest ledsaget af følelsesmæssig og social umodenhed, hvorved virkningen af handicappet er tydelig, f. eks. i parforhold, og ved at borgeren har vanskeligt ved at leve op til samfundets kulturelle traditioner og forventninger (til den normale).

For borgere indskrevet efter SEL§107, vil målsætningen være at yde støtte til udvikling af kompetencer og dermed mulighed for, på sigt, at kunne klare sig i egen bolig med eller uden støtte.

For borgere, indskrevet efter SEL§108 gør det sig gældende, at de alle har modtaget en dom til tilsyn. (De er dømt til, at der føres tilsyn med deres ophold og arbejde og kan udgangsregulativet) Også her, er målsætningen at de, efter endt dom, får mulighed for at flytte i mindre indgribende tilbud, samt har opnået kompetencer til at håndtere en hverdag uden kriminalitet.

Støtte og vejledning

Den socialfaglige indsats har fokus på det enkeltes muligheder og potentialer, og hvordan disse kan realiseres og tager således udgangspunkt i den enkeltes funktionsevne samt individuelle færdigheder, kompetencer og ressourcer. Det er kendetegnende for målgruppen, at de alle har behov for koordineret og helhedsorienteret pædagogisk støtte, hvor kompetenceudvikling, struktur og forudsigelighed er omdrejningspunktet for indsatsen

Der tages afsæt i den enkeltes håb og drømme som dermed bliver udgangspunktet for udarbejdelsen af handleplan.

Aktiviteter

Det forventes at beboeren deltager aktivt i husets dagligdag, så som, at have faste maddage og indgå i andre dagligdagsaktiviteter således forståelsen for eget hjem opretholdes.

Tilbud om deltagelse og planlægningen af kreative udfoldelser, oplevelser i naturen og fysisk grovmotorisk aktivering.

Tilbudsportalen - Lille Eje

Tilbudsportalen - Vestergård

 

Opdateret: 03-12-2020 11:30

Kontakt