Vinterberedskab

Snerydning og saltning

 

> Se også den aktuelle glatføre bekæmpelse her


Hvem har ansvaret?

På offentlige veje og stier er det vejmyndighedens ansvar, at der bliver ryddet og saltet. Alt efter hvilken vej det er, er det kommunens eller Vejdirektoratets ansvar.

På statsvejene er det Vejdirektoratets ansvar. En beskrivelse af hvilke veje der er statsveje kan ses under fanen Vejnettet i venstre side af skærmen.

Syddjurs kommune foretager snerydning på kommunale veje. Snerydningen foretages efter en plan, hvor vejene er prioriteret. Det er ejerne af ejendomme, der grænser op til en offentlig vej eller sti, der skal rydde og salte fortov og sti ud for ejendommene.

Vi overvåger vej og vejrsituationen døgnet rundt

Fra målestationer langs vejene sendes løbende data til vejdirektoratets vintervagtcentral der kontakter kommunen. Vi vurderer løbende, om glatførebekæmpelse eller snerydning skal sættes i gang ud fra måledata og DMI’s prognoser.

Kort over vejklasserne

 

Vejene er ikke lige vigtige !

Vejnettet i Syddjurs Kommune er klassificeret i 4 vejklasser - Klasse 1 – 4 veje.

Vi koncentrerer os mest om klasse-1 vejene.

Prioritering er aftalt med politiet og fastlagt ud fra vejenes betydning for færdslen.

Vi salter, mod glatføre

 • På klasse 1 veje salter vi præventivt, det vil sige før glatføre forventes at opstå.
 • På klasse 2  veje salter vi kun i dagtimerne.
 • På klasse 3 veje sparer vi på saltet, det vil sige vi salter kun når glatføre forventes at optræde i en længere periode. Vær derfor opmærksom på at glatføre kan optræde i kortere perioder.
 • På klasse 4 veje salter vi kun undtagelsesvis og kun når serviceniveau er opnået på de øvrige vejklasser.

Vi rydder sne, når det generer fremkommeligheden.

 • På klasse 1 veje salter og rydder vi for at hindre fastkørt sne/is under snefald. Vejene renses uafbrudt døgnet rundt indtil normal føre er genskabt.
 • På klasse 2 veje rydder vi under snefald så vejene er fremkommelige. Vejene kan være vanskeligt fremkommelige i nattetimerne.
 • På klasse 3 veje rydder vi sne i dagtimerne. Vejene kan være vanskeligt fremkommelige/ lukkede i nattetimerne.
 • På klasse 4 veje rydder vi kun sne undtagelsesvis og kun når det ønskede serviceniveau er opnået på de øvrige vejklasser. Vejene kan være vanskeligt fremkommelige/ lukkede i nattetimerne.

På kortet herunder kan du se vinterklasserne. Klik på navigeringspilene yderst til højre for at zoome eller flytte rundt i kortet, du kan også bruge ikonerne til at navigere med.

Kort over stier og fortove

 

 

 

Stier og fortove:

 • På klasse 1 stier og på fortove salter vi når glatføre forventes at optræde i en længere periode. Vær derfor opmærksom på at glatføre kan optræde i kortere perioder.
 • På klasse 2 stier salter vi kun i dagtimerne og kun i det omfang de øvrige opgaver tillader det.
 • På klasse 3 stier salter vi ikke.

Vi rydder sne, når det generer fremkommeligheden.

 • På klasse 1 stier og på fortove rydder vi under snefald så stier og fortove er fremkommelige. Stier og fortove kan være vanskeligt fremkommelige i nattetimerne.
 • På klasse 2 stier rydder vi sne i dagtimerne og kun i det omfang de øvrige opgaver tillader det.
 • På klasse 3 stier sneryddes ikke.

På kortet herunder kan du se vinterklasserne. Klik på navigeringspilene yderst til højre for at zoome eller flytte rundt i kortet, du kan også bruge ikonerne til at navigere med.

 

Snedynger ved indkørsler

Et tilbagevendende problem ved de offentlige veje er snevoldene ud for private indkørsler, som opstår når sneploven passere. Vi kan desværre ikke tilbyde at fjerne disse, da der er mange af dem i kommunen. Derfor beder vi venligst grundejerne om selv at gøre dette stykke arbejde.

Syddjurs Kommune har desuden besluttet, at ejerne af ejendomme i sommerhusområder ikke har pligt til at rydde sne på de veje som er udlagt i sommerhusområder. På kommunevejene i sommerhusområderne bliver der ikke ryddet for sne og saltet af vejvæsenet.

Domspraksis

Det er altid et skøn om vej og fortov er forsvarligt ryddet. Domspraksis kan dog give nogle fingerpeg:

Der skal være ryddet for sne mellem kl. 7 og 22. Pligten til at sørge for at der ikke er glat gælder dog principielt hele døgnet.


Hvis der ikke er ryddet dagen efter snefaldet, kan man få en mundtlig påtale

 • Hvis der ikke er ryddet på andendagen, får man et skriftligt påbud.
 • Hvis der ikke er ryddet på tredjedagen, kan kommunen sørge for rydning på ejerens regning.
 • Hvis den manglende rydning kan medføre fare for færdslen, kan kommunen dog sørge for rydning med det samme.
 • Hvis ejeren nægter at tage i mod det skriftlige påbud, vil han ofte blive anmeldt til politiet.

Love og regler

Kontakt

Syddjurs Kommune, Natur- og Vejservice kan træffes på tlf. 87 53 57 20

Opdateret: 21-12-2021 14:22

Kontakt