Mødedetaljer

Udvalg Dato Type Hent
Byrådet 08-10-2014 16:00 Referat Samlet dokument

Video fra mødet

Punkt 221 Spørgetid 8/10-2014
 • Beslutning i Byrådet den 08-10-2014

  Intet at bemærke.

Punkt 222 Budget 2015 - 2. behandling
 • Resumé

  Byrådets 2. behandling af budget 2015 og overslagsårene 2016 – 2018, hvor der tages stilling til indkomne ændringsforslag i forhold til byrådets 1. behandling af budgetforslaget på mødet den 17. september 2014.

 • Sagsfremstilling

  Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsår 2015 i det vedtagne budget for 2014. Budgetgrundlaget er pris- og lønfremskrevet og korrigeret med KL´s skøn fra marts 2014 på 2,0% i 2015 og 2,0% i de efterfølgende år. Basisbudgettet er endvidere korrigeret for politiske beslutninger og tekniske fejl ved prisfremskrivning og lignende.

   

  Derudover er der ændringer som følge af de politiske drøftelser i form af tekniske blokke, reduktionsblokke og udvidelsesblokke. For 2015 har budgetprocessen været, at byrådet har fået forelagt et oplæg fra direktionen med et budget i balance, hvorefter byrådet har drøftet de foreslåede ændringer i basisbudgettet.

   

  Udgangspunktet for budgetlægningen har igen i 2015 været en betydelig ubalance især på baggrund af generel lav økonomisk vækst i samfundet, men også på grund af særlige udfordringer i Syddjurs Kommune med demografisk pres, stigende overførselsudgifter og vigende finansieringsgrundlag. En væsentlig forudsætning er, at der med de kendte finansieringsmuligheder i overslagsårene er behov for yderligere budgetforbedringer på 50 mio. kr. i 2016, 100 mio. kr. i 2017 og 150 mio. kr. i 2018.

   

  Der er indkommet 3 ændringsforslag i forhold til budgettet som det forelå ved 1. behandlingen. Ændringsforslagene er beskrevet i bilag til sagen. Der er endvidere på økonomiudvalgets møde den 2. oktober 2014 kommet et ændringsforslag til ændringsforslaget med budgetaftalen.

   

  Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag til budgetforliget. Der indstilles ikke længere afsat beløb til eventuelt køb af Kraftværket i Kolind. Der indledes forhandlinger omkring køb af Kraftværket ud fra behandlingen i Udvalget for plan, udvikling og kultur. Det forudsættes, at Norddjurs Kommune er ligeværdig partner omkring køb af Kraftværket.

   

  Bevilling 

  2015

  2016

  2017

  2018

  10.025 Ejendomme, anlæg

  -1.000.000

  0

  0

  0

  10.825 Finansforskydninger

  1.000.000

  0

  0

  0

   

  Budgetaftale for budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Forlig af 28. september 2014 indgået mellem følgende partier og lister i Byrådet: Venstre (V), Socialdemokraterne (A), Socialistisk Folkeparti (F), Dansk Folkeparti (O), Liberal Alliance (I), Borgerlisten (L), Det Radikale Venstre (R), Det Konservative Folkeparti (C), Enhedslisten (Ø)

   

  Bevilling 

  2015

  2016

  2017

  2018

  11.462 Sundhedsudgifter m.v.

  -5.804.082

  -5.804.082

  -5.804.082

  -5.804.082

  11.528 Tilbud til børn og unge med særlige behov

  -118.929.795

  -111.303.178

  -111.355.615

  -111.355.615

  11.557 Kontante ydelse

  -14.278.156

  -13.791.926

  -13.779.356

  -13.779.356

  11.528 Familieområdet

  139.012.033

  130.899.186

  130.939.053

  130.939.053

  11.525 Dagtilbud til børn

  -1.478.000

  -1.478.000

  -1.478.000

  -1.478.000

  11.322 Folkeskolen

  350.000

  -350.000

  -350.000

  -350.000

  11.338 Ungdomsskoler

  150.000

  150.000

  150.000

  150.000

  12.462 Sundhedsudgifter m.v.

  -3.720.000

  -3.720.000

  -3.720.000

  -3.720.000

  12.532 Tilbud til ældre og handicappede

  464.041

  464.041

  464.041

  464.041

  10.645 Administrativ organisation

  11.900.000

  0

  0

  0

  10.648 Erhvervsudvikling og turisme.

  -1.000.000

  0

  0

  0

  10.025 Ejendomme, anlæg

  1.000.000

  0

  0

  0

  11.322 Folkeskolen, anlæg

  0

  5.000.000

  5.000.000

  5.000.000

  14.228 Vej og parkvæsen, anlæg

  0

  -5.000.000

  -5.000.000

  -5.000.000

  15.032 Fritidsfaciliteter

  1.000.000

  -1.000.000

  0

  0

  15.335 Kulturel virksomhed

  -1.000.000

  1.000.000

  0

  0

  10.825 Finansforskydninger

  -1.000.000

  0

  0

  0

  10.762 Tilskud og udligning

  6.100.000

  -94.000

  -4.416.000

  3.827.000

  10.768 Skatter

  0

  6.054.000

  11.732.000

  4.318.000

  10.822 Forskydninger i likvide aktiver

  -12.766.041

  -1.026.041

  -2.382.041

  -3.211.041

   

  I forslaget indgår et budgetværn for serviceudgifter på 11,7 mio. kr. afsat i en pulje under økonomiudvalget.

   

  Ændringsforslag fra Konservative (C), Borgerlisten (L) og Venstre (V) om at plejeboligerne Lindebo nedlægges.

   

  Bevilling 

  2015

  2016

  2017

  2018

  12.532 Tilbud til ældre og handicappede

  -968.000

  -2.824.000

  -2.824.000

  -2.824.000

  14.025 Huslejeindtægter

  -576.000

  -576.000

  -576.000

  -576.000

  10.855 Forskydninger i langfristet gæld

  -544.000

  51.000

  46.000

  40.000

  10.755 Renter

  10.000

  10.000

  10.000

  10.000

  10.025 Ejendomme, anlæg

  600.000

  0

  0

  0

  10.822 Forskydninger i likvide aktiver

  1.478.000

  3.339.000

  3.344.000

  3.350.000

   

  Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti (O), Socialistisk Folkeparti (F), Socialdemokraterne (A) og Enhedslisten (Ø) om at den kommunale skatteprocent sættes til 25,9.

   

  Bevilling 

  2015

  2016

  2017

  2018

  10.768 Skatter

  -11.711.260

  -11.746.000

  -11.935.000

  -12.157.000

  10.822 Forskydninger i likvide aktiver

  11.711.260

  11.746.000

  11.935.000

  12.157.000

  • Skatteprocent på 25,9 i 2015 og i overslagsårene 2016 til 2018
 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Budgetlægningen danner den økonomiske ramme for kommunens virksomhed i det kommende år.

   

  Ved byrådets 1. behandling af forslag til budgettet var budgettet følgende:

   

  Netto, kr.

  2015

  2016

  2017

  2018

  Tilskud og udligning

  -569.815.972

  -545.388.000

  -538.520.000

  -538.017.000

  Skatter

  -1.876.767.432

  -1.903.060.925

  -1.948.683.786

  -1.984.376.298

  Finansiering i alt

  -2.446.583.404

  -2.448.448.925

  -2.487.203.786

  -2.522.393.298

  Basisbudget

  2.362.006.072

  2.346.452.909

  2.343.795.636

  2.341.681.114

  Lov- og cirkulæreprogram

  -9.634.018

  -9.579.302

  -8.044.063

  -8.044.063

  Tekniske driftsændringer

  45.594.587

  76.271.119

  104.877.526

  131.508.959

  Forudsatte budgetforbedringer

  0

  -50.000.000

  -100.000.000

  -150.000.000

  Reduktioner

  -28.936.608

  -35.061.608

  -39.281.608

  -39.281.608

  Udvidelser

  1.700.000

  1.780.000

  780.000

  2.100.000

  Driftsvirksomhed i alt

  2.370.730.033

  2.329.863.118

  2.302.127.491

  2.277.964.402

  Pris- og lønstigninger i overslagsår

   

  47.530.482

  96.910.853

  148.405.798

  Renter

  9.377.214

  10.776.873

  11.731.567

  12.186.598

  Resultat ordinær drift

  -66.476.157

  -60.278.452

  -76.433.875

  -83.836.500

  Afdrag

  35.868.554

  36.290.869

  40.876.300

  40.099.173

  Anlæg

  80.392.602

  80.947.662

  79.087.302

  62.252.102

  Forsyningsvirksomhed

  39.710

  39.710

  39.710

  39.710

  Resultat efter afdrag og anlæg

  49.824.709

  56.999.789

  43.569.437

  18.554.484

  Finansforskydninger

  82.180

  1.120.000

  1.120.000

  -50.000

  Indskud Landsbyggefonden

  4.800.000

  6.000.000

  4.600.000

  0

  Optagelse af lån

  -67.464.734

  -50.439.500

  -46.863.600

  -38.150.000

  Resultat

  -12.757.845

  13.680.289

  2.425.837

  -19.645.516

  (- = forøgelse af kassebeholdningen)

   

  Forudsætninger i budgetforslaget ved 1. behandlingen:

  • Valg af statsgaranti for tilskud og udligning
  • Skatteprocent på 25,7 i 2015 og i overslagsårene 2016 til 2018
  • Grundskyldspromille på 33,8 i 2015 og i overslagsårene 2016 til 1018
  • Kirkeskatteprocent på 1,00 i 2015 og i overslagsårene 2016 til 2018
  • Dækningsafgift på offentlige ejendomme
 • Lovgrundlag

  Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådets 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal foretages senest den 15. oktober. Der stemmes ikke om det samlede budgetforslag, men om ændringsforslag til budgettet som det forelå ved 1. behandlingen. Når afstemningen om ændringsforslagene er afsluttet er budgettet vedtaget.

 • Indstilling

  Det indstilles, at der tages stilling til

  1. Ændringsforslag til budgetaftale for 2015, idet der ikke længere afsættes beløb til eventuelt køb af Kraftværket i Kolind.
  2. Budgetaftale for budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Forlig af 28. september 2014 indgået mellem følgende partier og lister i Byrådet: Venstre (V), Socialdemokraterne (A), Socialistisk Folkeparti (F), Dansk Folkeparti (O), Liberal Alliance (I),  Borgerlisten (L), Det Radikale Venstre (R), Det Konservative Folkeparti (C), Enhedslisten (Ø)
  3. Ændringsforslag fra Konservative (C), Borgerlisten (L) og Venstre (V) om at plejeboligerne Lindebo nedlægges.
  4. Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti (O), Socialistisk Folkeparti (F), Socialdemokraterne (A) og Enhedslisten (Ø) om at den kommunale skatteprocent sættes til 25,9.

   

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 2. oktober 2014

   

  Økonomiudvalget indstiller det samlede budgetforlig (nr. 2) med ovenstående ændring (nr. 1) til Byrådets godkendelse.

   

  Et flertal i Økonomiudvalget indstiller ændringsforslaget (nr. 3) vedrørende nedlukning og ændring af Lindebo oversendt til behandling i Byrådet. Jan Fischer (A) tager forbehold og Kai Pedersen (A) stemmer imod.

   

  Et flertal i Økonomiudvalget er imod ændringsforslaget (nr. 4) omkring skattestigning. Kirstine Bille (F), Kai Pedersen (A) og Jan Fischer (A) ønsker forslaget behandlet i Byrådet.

 • Beslutning i Byrådet den 08-10-2014

  Ad 1

  Byrådet godkendte, at der i det samlede ændringsforslag med baggrund i budgetaftalen for 2015 ikke afsættes beløb til eventuelt køb af Kraftværket i Kolind.

   

   

  Ad 2

  Godkendt med stemmerne 26 for og 1 imod:

   

  For stemte: Jesper Yde Knudsen (Ø), Kristian Herget (F), Jens Rasmussen (F), Helle Røge (F), Kim Lykke Jensen (F), Kirstine Bille (F), Christian Haubuf (A), Anders Peter Rasmussen (A), Kai Pedersen (A), Hans Christian Baltzer (A), Jan Fischer (A), Ole Bollesen (A), Jørgen Brøgger (C), Jan Kjær Madsen (B), Peter Andersen (L), Flemming Hansen (I), Per Zeidler (I), Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Karen Østergaard (V), Rønnaug Engstad Laursen (V), Ole Bjerregaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V) og Claus Wistoft (V).

   

  Imod stemte: Anette Quist Busk (løsgænger)

   

  Undlod at stemme: Ingen

   

   

  Ad 3

  Der blev stillet underændringsforslag af Kai Pedersen (A):

  En beslutning om eventuel lukning af Lindebo kan først ske, efter der har været afholdt et offentlig møde herom i Mørke.

   

  For underændringsforslaget stemte 11, imod stemte 15 og 1 undlod at stemme:

   

  For stemte: Anette Quist Busk (løsgænger), Christian Haubuf (A), Anders Peter Rasmussen (A), Kai Pedersen (A), Hans Christian Baltzer (A), Jan Fischer (A), Ole Bollesen (A), Flemming Hansen (I), Per Zeidler (I), Laila Sortland (O) og Per Dalgaard (O).

   

  Imod stemte: Jesper Yde Knudsen (Ø), Kristian Herget (F), Jens Rasmussen (F), Helle Røge (F), Kirstine Bille (F), Jørgen Brøgger (C), Jan Kjær Madsen (B), Peter Andersen (L), Karen Østergaard (V), Rønnaug Engstad Laursen (V), Ole Bjerregaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V) og Claus Wistoft (V).

   

  Undlod at stemme. Kim Lykke Jensen (F)

   

   

  Godkendt med stemmerne 20 for og 7 imod:

   

  For stemte: Jesper Yde Knudsen (Ø), Kristian Herget (F), Jens Rasmussen (F), Helle Røge (F), Kirstine Bille (F), Christian Haubuf (A), Anders Peter Rasmussen (A), Jan Fischer (A), Ole Bollesen (A), Jørgen Brøgger (C), Jan Kjær Madsen (B), Peter Andersen (L), Per Zeidler (I), Karen Østergaard (V), Rønnaug Engstad Laursen (V), Ole Bjerregaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V) og Claus Wistoft (V).

   

  Imod stemte: Anette Quist Busk (løsgænger), Kim Lykke Jensen (F), ), Kai Pedersen (A), Hans Christian Baltzer (A), Flemming Hansen (I), Laila Sortland (O) og Per Dalgaard (O).

   

  Undlod at stemme: Ingen

   

   

  Ad 4

  Godkendt med stemmerne 14 for og 13 imod:

   

  For stemte: Jesper Yde Knudsen (Ø), Kristian Herget (F), Jens Rasmussen (F), Helle Røge (F), Kim Lykke Jensen (F), Kirstine Bille (F), Christian Haubuf (A), Anders Peter Rasmussen (A), Kai Pedersen (A), Hans Christian Baltzer (A), Jan Fischer (A), Ole Bollesen (A), Laila Sortland (O) og Per Dalgaard (O).

   

  Imod stemte: Anette Quist Busk (løsgænger), Jørgen Brøgger (C), Jan Kjær Madsen (B), Peter Andersen (L), Flemming Hansen (I), Per Zeidler (I), Karen Østergaard (V), Rønnaug Engstad Laursen (V), Ole Bjerregaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V) og Claus Wistoft (V).

   

  Undlod at stemme: Ingen

Punkt 223 Beskæftigelsesplan 2015
 • Resumé

  Kommunerne har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen og skal bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at bistå arbejdssøgende med at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

   

  Syddjurs Kommune skal udarbejde Beskæftigelsesplan for 2015 for indsatsen i Jobcenter Syddjurs. Beskæftigelsesplanen skal ligge i udkast d. 1. juli 2014, hvor den skal gå i høring og skal indeholde de mål som Syddjurs Kommune opsætter for Jobcenter Syddjurs i 2015.

   

  Fra beskæftigelsesministerens side er følgende fire indsatsområder og mål udmeldt:

  1. Flere unge skal have en uddannelse
  2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet
  3. Langtidsledigheden skal bekæmpes
  4. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne

   

  Beskæftigelsesplan 2015 har været drøftet på AU møde den 6.maj og AU har i forlængelse heraf peget på følgende indsatsområder.

  • Fokus på Dagpengemodtagere over 50 år med risiko for langtidsledighed.
  • Fortsat fokus på formidling af ordinære Jobs
  • Udvidet brug af nyttejob også til jobparate over 30 år

   

  Udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i 2015 har været drøftet på fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd den 21. maj.

   

  Beskæftigelsesplanen har været i høring i det Lokale Beskæftigelsesråd og i Beskæftigelsesregion Midtjylland. Høringssvar givet den 26.august

 • Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesplan 2015 har været i høring og der er givet følgende bemærkninger til kommunens udmøntning af ministerens mål:

   

  Det Lokale Beskæftigelsesråd:

  Det Lokale Beskæftigelsesråd har taget Beskæftigelsesplan 2015 til efterretning uden bemærkninger.

   

  Beskæftigelsesregion Midtjylland:

  Mål 1:      Flere unge skal have en uddannelse

  Jobcentret har i sin beskæftigelsesplan opmærksomhed på en indsats, der skal implementere kontanthjælpsreformen, så unge ikke kun kommer i gang, men også fastholdes i uddannelse, herunder via samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner. Samtidig er der opmærksomhed på, at der er unge, der har komplekse problemstillinger, så en indsats på tværs af kommunale sektorer er nødvendig for at medvirke til, at også disse unge kan gennemføre en uddannelse. I den sammenhæng vil beskæftigelsesregionen pege på, at anvendelsen af mentorer er en vigtig del af kontanthjælpsreformen, og en strategi for anvendelsen kan med fordel indgå i udmøntningen af strategien.

   

  Beskæftigelsesregionen finder det positivt, at planen også indeholder overvejelse om, hvordan den virksomhedsrettede indsats kan indgå i indsatsen for at få unge afklaret i forhold til uddannelse, og til at flere finder læreplads. En prioriteret indsats på dette område kan medvirke til at nedbringe den relativt store gruppe mellem 25 og 29 år på uddannelseshjælp.

   

  Mål 2:      Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet

  Beskæftigelsesregionen finder det positivt, at der i planen er opmærksomhed på at forebygge den langvarige forsørgelse, herunder at sygemeldte fastholdes på virksomhederne. Endvidere at der også er fokus på at inddrage virksomhederne i forhold til sygemeldte, der ikke har en arbejdspladstilknytning.

  Jobcentrets fokus på, at samtalerne i højere grad skal inddrage borgeren og understøtte et medansvar, vurderer beskæftigelsesregionen kan være medvirkende til en øget effekt af indsatsen.

   

  Beskæftigelsesregionen har noteret sig, at der i planen er opmærksomhed på behovet for at samarbejde med andre sektorer i kommunen, bl.a. i forhold til de borgere, der allerede har været langvarigt på offentlig forsørgelse, og som har behov for en koordineret indsats for at sigtet om større tilknytning til arbejdsmarkedet kan nås. 

   

  Mål 3:      Langtidsledigheden skal bekæmpes

  Beskæftigelsesregionen finder det positivt, at jobcentret er opmærksomt på, at risikoen for langtidsledighed er forskellig for grupper af ledige, og at det derfor er vigtigt at være opmærksom på tidligt at sætte ind med relevant indsats overfor den enkelte med risiko for langtidsledighed. Ligeledes at der er opmærksomhed på, at der kan være behov for at udfordre såvel den geografiske som den faglige mobilitet.

  Beskæftigelsesregionen vil anbefale, at jobcentret overvejer i sin udmøntning af strategien at inddrage de gode erfaringer fra akutindsatsen, herunder f.eks. brug af coachende samtaler og personlig jobformidler.

   

  Mål 4:      En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne

  Beskæftigelsesplanen har fokus på, at samarbejdet med virksomhederne indeholder et serviceberedskab, der tager højde for, at ikke alle virksomheder har samme behov. Planen indeholder endvidere strategi for jobcentrets indsats i forhold til både rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

   

  Beskæftigelsesregionen finder det positivt, at planen derudover indeholder overvejelser om, hvordan det interne samarbejde mellem konsulenter kan styrkes til gavn for virksomhederne.

   

  Beskæftigelsesregionen vil pege på, at strategien for en tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne kan udbygges til at også at inddrage samarbejde på tvær af kommunegrænser.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Økonomiske konsekvenser indgår i planlægningen af budget for 2015.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller Beskæftigelsesplan 2015 til Udvalgets, ØKs og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den 02-09-2014

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 11-09-2014

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 08-10-2014

  Godkendt.

Punkt 224 Dansk Folkeparti: Anvendelse af kommunale bygninger
 • Resumé

  Dansk Folkepart v/Per Dalgaard fremsender følgende:

 • Sagsfremstilling

  Ved ethvert ønske om anvendelse af kommunale bygninger til andet formål end oprindelig planlagt, og ved en væsentlig udvidelse end oprindelig planlagt af samme bygninger, skal sagen forelægges byrådet til drøftelse før tilsagn til forespørger om anvendelse kan gives.

   

  Begrundelse:

  Dansk Folkeparti finder de tidligere forvaltningsmæssige hurtige afgørelser uden borgermøder, eller reel forelæggelse til byrådsmedlemmer for meget problematiske. Derfor ønske en ny og mere demokratisk praksis indført.

 • Beslutning i Byrådet den 08-10-2014

  Per Dalgaard (O) trækker det fremsatte forslag.

  Den nuværende kompetenceplan er gældende for sagsbehandling på området.

   

  Ole Bollesen (A) deltog ikke i punktets behandling.