Mødedetaljer

Udvalg Dato Type Hent
Udvalget for familie og institutioner (FI) 01-02-2016 14:00 Referat Samlet dokument

Video fra mødet

Punkt 206 Skoleområdet - Oplæg til ny tildelingsmodel
 • Resumé

  Med vedtagelsen af budget 2016 besluttede Byrådet, at der skal udarbejdes et oplæg til en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet for folkeskoler, specialskoler og heltidsundervisning. Den nye tildelingsmodel skal gælde fra skoleåret 2016/2017, hvilket vil sige 1. august 2016.


  Sagen sendes til høring i skolebestyrelserne, hvorefter FI udvalget genbehandler sagen med henblik på fremsendelse til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse.

 • Sagsfremstilling

  Byrådet har bedt om et oplæg til en ny tildelingsmodel der skal træde i kraft 1. august 2016.


  Byrådet har således i forlængelse af temamøder, eksterne analyser mv. besluttet at ændre principperne og udarbejde en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet. Nedenstående er fra forligsteksten til budget 2016.


  ”Ændret økonomisk ressourcetildelingsmodel på skoleområdet

  På skoleområdet skal der skabes en enkel økonomisk tildelingsmodel til skolerne, der kompenserer skolens opgavevaretagelse i bred forstand. Tildelingsmodellen baseres således fremadrettet på et beløb pr. elev. Ved udarbejdelsen af modellen vil der blive taget hensyn til, at der vil være områder hvor skolerne og deres vilkår er forskellige. Der vil derfor være en indkøringsperiode, til blandet andet at tilpasse eksisterende struktur på inklusionsområdet på de enkelte skoler. Ressourcetildelingsmodellen skal gælde fra skoleåret 2016/17 og udarbejdes med afsæt i følgende principper:

   

  ·  Bevarelse af 10 folkeskole lokationer.

  ·  En enkel elevbaseret tildelingsmodel. Pengene-følger-barnet princip, det vil sige at skolerne har midlerne til såvel normalundervisning som specialundervisning tildelt i et beløb. Dermed har den enkelte skole selv ressourcer til at løse inklusionsopgaverne, og skal også betale (indtil et max. beløb), når skolen beslutter at sende en elev i specialskole. Undtaget herfra er skoler til multihandicappede.

  ·  På alle folkeskolens 10 lokationer skal borgerne kunne forvente at eleverne på de klassetrin, der tilbydes lokalt kan modtage undervisning, der kvalificerer eleverne i forhold til lovgivningens hensigter på skoleområdet og de gældende politiske målsætninger i Syddjurs Kommune.”

   

  ”Reduktion i specialundervisning og øget inklusion

  En forøget inklusion af børn med særlige behov i normalområdet, og en gradvis overførsel af midlerne til skolernes budgetter, skal medføre en reduktion i den gennemsnitlige udgift pr. elev, der har behov for særlig indsats.

  Der afholdes i løbet af 2016 en lærings-, trivsels- og inklusionskonference.”


  Med dette politiske afsæt og ramme for opgaven fremlægges forslag til en ny tildelingsmodel for skoleområdet. Der er medtaget flere alternative modeller ligesom der i sagen er stillet forslag om en tidsplan for endelig vedtagelse.

 • Lovgrundlag

  Kommunalfuldmagt og Folkeskoleloven.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller


  1. at tidsplanen godkendes
  2. at oplægget til ny tildelingsmodel sendes i høring hos skolebestyrelserne
  3. at oplægget til ny tildelingsmodel danner grundlag for den videre bearbejdelse af oplægget til organisering af skolevæsenet frem mod 2018, som det fremgår af budgetforliget.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 01-12-2015

  Indstilles til godkendelse i udvalget for familie og institutioner.

 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 07-12-2015

  1. at tidsplanen godkendes
  2. at oplægget til ny tildelingsmodel sendes i høring hos skolebestyrelserne
  3. at oplægget til ny tildelingsmodel danner grundlag for den videre bearbejdelse af oplægget til organisering af skolevæsenet frem mod 2018, som det fremgår af budgetforliget.
  4. Med baggrund i at FI udvalget finder at den fremtidige organisering i skoleområdet er væsentlig for at vurdere skolernes økonomiske vilkår fremadrettet, ønsker udvalget, at der senest til FI udvalgets møde i februar 2016 forelægges et udkast til en fremtidig struktur, der fokuserer på at sikre kvaliteten på alle lokationer.
  5. Udvalget ønsker at der laves beregninger på variationer af beløbet skolerne skal bidrage med hvis elever sendes i specialskole.

  Jesper Yde Knudsen (Ø) tager forbehold for beslutningen: Jeg har svært ved at se at kvaliteten på skolerne kan sikres med disse modeller.

 • Supplerende Sagsfremstilling

  Ved udløb af den meddelte høringsperiode er der indkommet 21 høringssvar. Der er indkommet 18 høringssvar fra Skolebestyrelser og MED udvalg. Herudover er der modtaget 3 høringssvar fra andre interessenter, Lærerforeningen, Skolelederforeningen og Borgerforeningen Mols.


  Alle 21 høringssvar er vedlagt sagen.


  Generelt er der i høringssvarene en anerkendelse af, at der handles på udfordringerne med kraftigt faldende elevtal de kommende år. Samtidig udtrykkes der forståelse for de nødvendige økonomiske ændringer herunder besparelser. Ligeledes gives der en del  rosende ord om prioriteringen af bevarelse af skoleundervisning i de lokale samfund.


  Der peges i flere høringssvar på en nødvendig stillingtagen til strukturen på skoleområdet før eller samtidig med eventuel implementering af en ny tildelingsmodel. I flere høringssvar nævnes det således, at de to ting burde følges ad.


  I mange høringssvar udtrykkes der bekymring for de små skoler ved en meget enkel elevbaseret tildeling. Det nævnes at det måske ikke er bæredygtigt på længere sigt. Derfor peges der også fra de små skoler typisk på modeller med knæk, eller grundbeløb i tildelingen. En del skoler peger ligeledes på, at der er socio-økonomiske forskelle mellem områderne, der burde indarbejdes i modellerne.


  Der udtrykkes endvidere stor bekymring i forhold til de foreslåede ændringer i forhold til specialundervisning og inklusion. Specielt peges der fra flere skoler og MED udvalg på beløbet, som der foreslås at skoler betaler internt når en elev visiteres til specialskolen i Pindstrup.


  Der peges også fra flere skoler på udfordringer med kompetencer i forhold til inklusion og to sprogs elever. Der ses i den forbindelse lidt forskelligt på at der centralt afsættes midler til efteruddannelse idet nogle skoler mener midlerne burde være decentralt. Generelt er der dog positive tilkendegivelser i forhold til prioriteringen af kompetenceudvikling.


  Direktøren indstiller


  At sagen drøftes under indtryk af de høringssvar.

  At forslag om ny tildelingsmodel bearbejdes i jævnfør drøftelse

  At sagen behandles igen 29 februar 2016

 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 01-02-2016

  På baggrund af drøftelsen bearbejdes af forvaltningen til møde 29. februar 2016:

  1.  at der belyses en tildelingsmodel for skoleåret 2016 – 17, der giver mulighed for en overgang til en anden tildeling afhængigt af, hvad Byrådet beslutter vedrørende organisering.

  2.  at der til FI mødet den 29. februar 2016 udarbejdes forslag til takst for at sende elev til specialskole, i forhold til kravene til en central pulje, der reserverer midler, der dermed ikke lægges ud til skolerne.

  3.  at der til næste møde udarbejdes et forslag til, hvordan tidsplan for beslutningsprocesserne omkring tildeling og organisering lægges sammen.


  Jørgen Brøgger (C) kan ikke tiltræde det foreliggende, da det skal afklares om tildeling og struktur hænger sammen. Der mangler nye beregninger på modeller til at sende elever i specialskoler.

   

  Jesper Yde Knudsen (Ø) tager forbehold for beslutningen: Jeg har svært ved at se at kvaliteten på skolerne kan sikres med disse modeller

Punkt 207 Fremtidig organisering af skolevæsenet i Syddjurs Kommune
 • Resumé

  Byrådet konstaterer i budgetforliget, at: ”Der sker en meget markant demografisk udvikling i Syddjurs Kommune, hvor antallet af ældre stiger, mens børnetallet falder. Udviklingen betyder, at elevtallet på skolerne ændrer sig betydeligt over de kommende år.” Derfor blev det i budgetforliget besluttet, at ”Organiseringen i skolevæsenet tilpasses og der udarbejdes planlægning, der beskriver undervisningstilbuddet på hver enkelt af folkeskolernes 10 lokationer frem mod 2018. Planlægningen præsenteres for byrådet senest i april 2016.

  Udvalget for Familie og Institutioner besluttede på deres møde den 7. december 2015, at der senest til FI udvalgets møde i februar 2016 forelægges et udkast til en fremtidig struktur, der fokuserer på at sikre kvaliteten på alle lokationer.

 • Sagsfremstilling

  Af Byrådets beslutning fremgår, at det er væsentligt for Byrådet, at selv om antallet af elever falder over de kommende år, så opretholdes de nuværende lokationer, med aktive skoler, der leverer velkvalificeret undervisning.


  I Byrådets beslutning indgår:


  ·  Kvaliteten i undervisningen skal fastholdes.

  ·  Organiseringen i skolevæsenet tilpasses og der udarbejdes planlægning, der beskriver undervisningstilbuddet på hver enkelt af folkeskolernes 10 lokationer frem mod 2018. Planlægningen præsenteres for byrådet senest i april 2016.

  ·  Ved fremlæggelsen skal der præsenteres modeller for den fremtidige organisering af folkeskolerne, der tager højde for fastholdelse af kvalitet i undervisningen på de skoler, der vil opleve den største nedgang i elevtal.

  ·  Bevarelse af 10 folkeskole lokationer.

  ·  På alle folkeskolens 10 lokationer skal borgerne kunne forvente at eleverne på de klassetrin, der tilbydes lokalt kan modtage undervisning, der kvalificerer eleverne i forhold til lovgivningens hensigter på skoleområdet og de gældende politiske målsætninger i Syddjurs Kommune.

  Med sagen forelægges forslag til den fremtidige organisering af skoleområdet, der tager udgangspunkt i at skabe en struktur, der er bæredygtig, og som indenfor Byrådets målsætninger kan agere i forhold til, at befolkningsprognosen for de kommende år peger på et markant fald i antallet af elever fra 0. til 10. klasse i Syddjurs Kommune.


  Elevtallet vil falde med 12% de næste 5 år – og med 23%, hvis man kigger frem mod  2027. Konkret betyder det, at hvor der i Syddjurs Kommune er 4.044 elever i de kommunale folkeskoler i skoleåret 2015/2016, vil der være 3.145 elever i 2027.


  Børn på alle lokationer skal mødes med høj faglighed, høje ambitioner for det enkelte barn og tværgående helhedsløsninger. Modellerne for fremtidig organisering er udarbejdet på baggrund af ønsket om at sikre høj kvalitet, også når elevtallet går ned.


  Med høj kvalitet menes, at skolen


  ·  øger alle elevers faglige udbytte og deres sociale trivsel

  ·  øger alle elevers motivation for læring

  ·  inkluderer alle elever tilhørende skoledistriktet

  ·  leverer høj faglighed i de undervisningstimer, der skal leveres

  ·  har dygtige og dedikerede linjefagsuddannede lærere

  ·  gør alle elever i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

  I oplægget forelægges en tidsplan, der tager højde for Byrådets ønske om at kunne få oplæg til ny organisering inden sommerferien 2016.01.26


  Bilag med oplæg udsendes til FI dagsorden efter præsentation for Byrådet den 27. januar.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Med oplægget er der taget udgangspunkt i den fremskrevne økonomi på området frem til 2019, der er reduceret i forhold til demografi, samt tilpasset Byrådets budgetmål.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at


  1.  oplæg til modeller for fremtidig organisering drøftes

  2.  oplægget sendes i høring frem til 4. marts 2016

 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 01-02-2016

  Drøftet og sendes på det foreliggende ikke i høring med bemærkninger om

  1.  at alle skoler i forhold til oplægget som minimum skal gå fra 0 – 6 klasse.
  Jørgen Brøgger (C) tager forbehold for dette punkt, ønsker ikke at legalisere at overbygning fjernes fra de enkelte skoler.

  2.  at der belyses om ændringer i skoledistrikterne kan ændre vilkårene for at de nuværende skoler kan være mere bæredygtige i fremskrivningsårene

  3.  at der belyses hvad betydning det har, at skoler drives i sammenhæng med al pasning i skoledistriktet, og dermed en beregning, der viser det økonomiske grundlag, der derved vil være i den enkelte enhed derefter.

  4.  at der belyses, om der kan laves variationer i tilbuddene til udskolingen, eks. et 9. klasses tilbud i tilknytning til 10. klasse i Rønde

  5.  i forhold til oplægget belyses hvordan der kan være forældreråd ved hver enkelt lokation, der er repræsenteret i skolebestyrelsen.

   

  Jesper Yde Knudsen (Ø) tager forbehold for oplægget.

Punkt 208 Overdragelse af Familieværkets lokaler i Feldballe
 • Resumé

  Udvalgets behandling af indstilling om overdragelse af adressen Lufthavnsvej 17 i Feldballe til andre formål.

 • Sagsfremstilling

  I forbindelse med Syddjurs Kommunes budgetforlig 2016 blev det besluttet at omlægge Familieafdelingens indsatser for udsatte unge i regi af Familieværket.


  Indsatserne omlægges således, at de hidtidige separate anbringelsestilbud i hhv. Kolind og Feldballe samles til ét tilbud. Omlægningen gennemføres pr. 15. februar 2016 og medfører, at de lokaler, der hidtil har været benyttet af Ungehuset i Feldballe, ikke længere finder anvendelse på familieområdet. Lokalerne er beliggende på adressen Lufthavnsvej 17 i Feldballe.


  Ejendommen har hidtil tjent som godkendt bosted for udsatte unge, og rummer derfor umiddelbart de faciliteter, der er nødvendige for anvendelse til boligformål (værelser).

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  I Syddjurs Kommunes Budget 2016 er det besluttet at foretage en kontrolleret nedlukning af Ungehus 2 i Feldballe. Overdragelsen af ejendommen til andre kommunale formål har ingen yderligere økonomiske konsekvenser for familieområdet.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller,


  1. at Lufthavnsvej 17, Feldballe nedlægges som pædagogisk døgnopholdssted for unge fra udgangen af februar 2016.
  2. at udvalget indstiller til Økonomiudvalget at lokalerne på Lufthavnsvej med virkning fra den 1. marts 2016 overdrages til andet formål.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 26-01-2016

  Indstilles til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse med tilføjelser om,

  1. at boligerne kan benyttes til flygtningeboliger, og dermed bidrage til at opfylde de kvoter Syddjurs Kommune har fået tildelt.
  2. at der forud for den endelige beslutning om ændret anvendelse iværksættes en lokal høring.
 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 01-02-2016

  1. Lufthavnsvej 17, Feldballe nedlægges som pædagogisk døgnopholdssted for unge fra udgangen af februar 2016.
  2. Udvalget for familie og institutioner indstiller til Økonomiudvalget at lokalerne på Lufthavnsvej med virkning fra den 1. marts 2016 overdrages til andet formål.
Punkt 209 Forslag om ændring af mødeplan for byrådets budgetseminar og udvalgsmøder i august 2016
 • Resumé

  Byrådet skal tage stilling til forslag om flytning af byrådets budgetseminar fra den 18.-19. august 2016 til den 25.-26. august 2016.


  Følgende udvalg - Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM), Udvalget for familie og institutioner (FI), Arbejdsmarkedsudvalget (AU), Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet (SÆ) og Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) skal tage stilling til forslag om flytning af udvalgsmøder fra henholdsvis den 8., 9. og 10. august 2016 til henholdsvis den 15., 16. og 17. august 2016, jf. vedhæftede bilag.

 • Sagsfremstilling

  Byrådets budgetseminar, august 2016

  I medfør af lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1, (jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015), skal byrådet træffe beslutning om, hvornår og hvor byrådets møder skal afholdes. I medfør af lov om kommunernes styrelse § 9 a, kan byrådet træffe beslutning om afholdelse af seminarer for byrådets medlemmer vedrørende kommunens årsbudget.


  Byrådet godkendte på sit møde den 16. september 2015 mødeplanen for byrådets møder i 2016.


  Udvalgsmøder i NTM, FI, AU, SÆ og PUK, august 2016

  I medfør af lov om kommunernes styrelse § 20, (jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015), træffer hvert af de stående udvalg beslutning om når og hvor udvalgets møder skal afholdes.


  Udvalgene godkendte på deres møde henholdsvis den 31. august 2015 (NTM og FI), den 1. september 2015 (AU) og den 2. september 2015 (SÆ og PUK) mødeplan for udvalgets egne møder i 2016.

 • Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse, §§ 8, 9 a og 20.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller at forslagene om ændring af mødeplanen for 2016 godkendes i de stående udvalg og byrådet.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 18-01-2016

  Indstilles til godkendelse i de stående udvalg og Byrådet.

 • Beslutning i Byrådet den 27-01-2016

  Udgår til senere genbehandling efter forudgående udvalgsbehandling i de stående udvalg.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 01-02-2016

  Godkendt

 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 01-02-2016

  Indstilles til godkendelse.

Punkt 210 Orienteringssager til 01.02.2016
 • Sagsfremstilling

  1. Ungdomsskolen