Mødedetaljer

Udvalg Dato Type Hent
Udvalget for familie og institutioner (FI) 07-12-2015 12:30 Referat Samlet dokument

Video fra mødet

Punkt 192 Dialogmøde med plejefamilier
 • Resumé

  Der er aftalt at FI udvalget afholder dialogmøde med plejefamilier i Syddjurs Kommune én gang årligt.

 • Sagsfremstilling

  Dagsorden for dialogmødet:

   

  Temadrøftelser

  1.     Samarbejdet mellem plejefamilier og Familieafdelingen

  a.     Er der yderligere vi kan gøre for at forbedre dialogen og samarbejdet omkring børnene og de unge? Hvilket?

  2.     Nye strømninger indenfor familieområdet og betydningen for plejebørn og plejefamilier

  a.     Hvilke konkrete indsatser kan i forestille jer ift. en tidligere og mere sammenhængende indsats?

  3.     Ordet er frit

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Ingen umiddelbare konsekvenser.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til drøftelse.

 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 07-12-2015

  Drøftet.

Punkt 193 Skoleområdet - Oplæg til ny tildelingsmodel
 • Resumé

  Med vedtagelsen af budget 2016 besluttede Byrådet, at der skal udarbejdes et oplæg til en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet for folkeskoler, specialskoler og heltidsundervisning. Den nye tildelingsmodel skal gælde fra skoleåret 2016/2017, hvilket vil sige 1. august 2016.

   

  Sagen sendes til høring i skolebestyrelserne, hvorefter FI udvalget genbehandler sagen med henblik på fremsendelse til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse.

 • Sagsfremstilling

  Byrådet har bedt om et oplæg til en ny tildelingsmodel der skal træde i kraft 1. august 2016.

   

  Byrådet har således i forlængelse af temamøder, eksterne analyser mv. besluttet at ændre principperne og udarbejde en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet. Nedenstående er fra forligsteksten til budget 2016.

   

  ”Ændret økonomisk ressourcetildelingsmodel på skoleområdet

  På skoleområdet skal der skabes en enkel økonomisk tildelingsmodel til skolerne, der kompenserer skolens opgavevaretagelse i bred forstand. Tildelingsmodellen baseres således fremadrettet på et beløb pr. elev. Ved udarbejdelsen af modellen vil der blive taget hensyn til, at der vil være områder hvor skolerne og deres vilkår er forskellige. Der vil derfor være en indkøringsperiode, til blandet andet at tilpasse eksisterende struktur på inklusionsområdet på de enkelte skoler. Ressourcetildelingsmodellen skal gælde fra skoleåret 2016/17 og udarbejdes med afsæt i følgende principper:

   

  ·         Bevarelse af 10 folkeskole lokationer.

  ·         En enkel elevbaseret tildelingsmodel. Pengene-følger-barnet princip, det vil sige at skolerne har midlerne til såvel normalundervisning som specialundervisning tildelt i et beløb. Dermed har den enkelte skole selv ressourcer til at løse inklusionsopgaverne, og skal også betale (indtil et max. beløb), når skolen beslutter at sende en elev i specialskole. Undtaget herfra er skoler til multihandicappede.

  ·         På alle folkeskolens 10 lokationer skal borgerne kunne forvente at eleverne på de klassetrin, der tilbydes lokalt kan modtage undervisning, der kvalificerer eleverne i forhold til lovgivningens hensigter på skoleområdet og de gældende politiske målsætninger i Syddjurs Kommune.”

   

  ”Reduktion i specialundervisning og øget inklusion

  En forøget inklusion af børn med særlige behov i normalområdet, og en gradvis overførsel af midlerne til skolernes budgetter, skal medføre en reduktion i den gennemsnitlige udgift pr. elev, der har behov for særlig indsats.

  Der afholdes i løbet af 2016 en lærings-, trivsels- og inklusionskonference.”

   

  Med dette politiske afsæt og ramme for opgaven fremlægges forslag til en ny tildelingsmodel for skoleområdet. Der er medtaget flere alternative modeller ligesom der i sagen er stillet forslag om en tidsplan for endelig vedtagelse.

 • Lovgrundlag

  Kommunalfuldmagt og Folkeskoleloven.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller

   

  1. at tidsplanen godkendes
  2. at oplægget til ny tildelingsmodel sendes i høring hos skolebestyrelserne
  3. at oplægget til ny tildelingsmodel danner grundlag for den videre bearbejdelse af oplægget til organisering af skolevæsenet frem mod 2018, som det fremgår af budgetforliget.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 01-12-2015

  Indstilles til godkendelse i udvalget for familie og institutioner.

 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 07-12-2015

  1. at tidsplanen godkendes
  2. at oplægget til ny tildelingsmodel sendes i høring hos skolebestyrelserne
  3. at oplægget til ny tildelingsmodel danner grundlag for den videre bearbejdelse af oplægget til organisering af skolevæsenet frem mod 2018, som det fremgår af budgetforliget.
  4. Med baggrund i at FI udvalget finder at den fremtidige organisering i skoleområdet er væsentlig for at vurdere skolernes økonomiske vilkår fremadrettet, ønsker udvalget, at der senest til FI udvalgets møde i februar 2016 forelægges et udkast til en fremtidig struktur, der fokuserer på at sikre kvaliteten på alle lokationer.
  5. Udvalget ønsker at der laves beregninger på variationer af beløbet skolerne skal bidrage med hvis elever sendes i specialskole.

  Jesper Yde Knudsen (Ø) tager forbehold for beslutningen: Jeg har svært ved at se at kvaliteten på skolerne kan sikres med disse modeller.

Punkt 194 Orienteringssager til 07.12.2015
 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 07-12-2015

  1. formanden orienterer om at der arbejdes på en tur til Skills event i Fredericia  primo februar.