Lokalplan for Egil Fischers Ferieby ved Femmøller

VEDTAGELSE AF FORSLAG TIL LOKALPLAN

D. 27. oktober 2021 vedtog Byrådet, - efter indstillinger fra udvalget for Plan, Udvikling og Kultur og fra Økonomiudvalget - den reviderede version af Forslag til lokalplan 426 med fokus på udvikling og bevaring af Egil Fischers Ferieby med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 01 til Syddjurs Kommuneplan 2020.

Forslaget til lokalplanen indeholder bl.a. tilføjelsen af delområde V, Egils Have, samt en række mindre tilføjelser og redaktionelle justeringer, der alle har til hensigt, at forstærke tiltagene/ånden i den oprindelige plan, samt at øge planens administrerbarheden. I Kommuneplantillæg 01, er der udelukkende foretaget redaktionelle ændringer. 

Fra d. 10. november, hvor planerne officielt offentliggøres, kan disse og relevante bilag findes på www.syddjurs.dk/hoeringer 

Offentlig høring 
Forslaget fremlægges i 6 ugers offentlig høring i perioden:

10. november 2021 til den 22. december 2021

I høringsperioden kan borgere og foreninger m.fl. fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser. Disse skal være skriftlige og indsendes via høringsportalen (www.syddjurs.dk/hoeringer) senest den 22. december 2021.

Informationsarrangementer
Grundet planens særlige karakter og detaljerede indhold er det besluttet at lave 2 typer af informationsarrangementer om projektet. Det ene er et klassisk borgermøde, hvor formålet med planen og dens indhold ridses op i store træk og der efterfølgende åbnes op for dialog. Det andet arrangement er et ”Spørgsmål og Svar” arrangement, hvor områdets beboere og øvrige interessenter får mulighed for at stille mere specifikke spørgsmål om lokalplanens konsekvenser. 

Borgermødet afholdes:
Mandag d. 6. december kl. 17.00 i gæstekantinen,
Rådhuset i Ebeltoft, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

Spørgsmål og Svar afholdes:
Tirsdag d. 14. dec. kl. 16.00 - 19.00 i Konferencen, 
Rådhuset i Ebeltoft, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

Her vil en lokalplanlægger og en byggesagsbehandler sidde omkring et bord og svare på specifikke spørgsmål om planens konsekvenser for den enkelte beboer og deres byggeprojekter.

Mød derfor op i tidsrummet 16.00 – 19.00 med dine spørgsmål, evt. suppleret af billeder/tegninger og vi vil gøre vores bedste, for at svare på dem. Da vi taler med de fremmødte én efter én, og vi ikke ved, hvor mange der møder op, opfordres du/I til at medbringe både godt humør og lidt tålmodighed

Den efterfølgende proces
Efter høringsperiodens afslutning tager Byrådet stilling til, om de indkomne bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag giver anledning til ændringer i de fremlagte planforslag. Hvor lang tid dette vil tage, afhænger af mængden og kompleksiteten af de indkomne høringssvar. 

Når lokalplanen er vedtaget endeligt i Byrådet vil den endelige lokalplan være gældende fra og med den dato, hvor den endelige vedtagelse offentliggøres i avisen.  

BAGGRUNDEN FOR LOKALPLANEN

Egil Fischers Ferieby er Danmarks første planlagte ferieby og rummer en enestående fortælling om den tidlige, danske feriekultur og om turismens udvikling i området omkring Ebeltoft.

Lokalplanen er igangsat med det primære formål:

  • At fastlægge bestemmelser, som sikrer karakteristika og struktur fra Egil Fischers byplan således, at Egil Fischers Ferieby bevares og forbedres som et enestående kulturmiljø, herunder at opdatere en såkaldt SAVE registrering af bevaringsværdige bygninger.
  • At fastlægge bestemmelser til erstatning for tinglyste servitutter og deklarationer for området. Denne forenkling forventes at skabe gennemskuelige og konsistente vilkår for administrationen i forbindelse med byggesagsbehandlingen
  • At sikre at grundejere og andre interessenter inddrages i højere grad under udarbejdelsen af planforslaget.

SAVE-registrering af bygninger opført før 1950
Der er foretaget en registrering af bygninger opført før 1950 indenfor lokalplanområdet, samt enkelte bygninger med et senere opførselsår, som spiller en særlig rolle i det samlede kulturmiljø. Resultaterne fra registreringerne vil kunne ses på følgende link:
https://planer.viewer.dkplan.niras.dk/plan/33#/

Du kan finde flere oplysninger om, det at eje en bevaringsværdig bygning her: https://www.syddjurs.dk/borger/byggeri-bolig-og-planer/bevaringsvaerdige-bygninger/info-til-ejere-af-bevaringsvaerdige

LOKALPLANENS PROCES

Arbejdsgruppemøder og inddragelse af relevante aktører
Processen blev skudt i gang med et opstartsmøde den 31. maj 2019 på Hotel Langhoff og Juul i Ebeltoft, hvor der deltog ca. 75 grundejere, repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening, Nationalpark Mols Bjerge, BLIS samt Syddjurs Kommune.
Der blev hen over sommeren 2019 afholdt tre arbejdsgruppemøder under emnerne ”Delområder og grad af bevaring”, ”Bevaringsbestemmelser, facade/tag mv.” og ”Veje og beplantning”.

Arbejdsgruppemøderne har været præget af engagerede deltagere, med en stor viden og kendskab til feriebyens historie og landskabet omkring. En viden, der har bidraget til gode og relevante drøftelser under de tre overskrifter. Der er især udtrykt stort fokus på, hvordan lokalplanen kan blive det bedst mulige redskab til at formidle feriebyens oprindelige stemning og ånd efter Egil Fischers vision, og at områdets eksisterende kvaliteter og arkitektur kan tilpasses fremtiden.

I perioden fra den 16. marts til den 30. marts 2020, blev der indkaldt ideer og forslag til planlægningen, og de indkomne høringssvar har ligeledes indgået som en del af grundlaget for lokalplanforslagets indhold.

Det første lokalplanforslag
Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26. august 2020 at vedtage Forslag til Lokalplan nr. 426 med fokus på udvikling og bevaring af Egil Fischers ferieby med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2016 til offentlig høring.

Der blev holdt et digitalt offentligt møde den 10. oktober. Der var 17 deltagere, der loggede på udefra, og flere relevante emner blev drøftet. Nederst på siden findes eksempelvis referatet fra det offentlige møde, samt de fremlagte planforslag og bilag med servitutgennemgang.

Planforslagene var fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 15. september til den 10. november 2020. Der indkom i alt 21 høringssvar.

De indkomne høringssvar gav dog anledning til så omfattende ændringer i lokalplanforslaget, at Byrådet d. 24.02.21 besluttede, at implementeringen af disse krævede udarbejdelsen af et revideret lokalplanforslag med en selvstændig politisk behandling og en ny offentlighedsfase.

Det reviderede forslag
I løbet af foråret og efteråret 2021 arbejdede administrationen på at implementere de ændringer høringssvarene gav anledning til i et nyt lokalplansforslag. Forslaget til lokalplanen indeholder bl.a. tilføjelsen af delområde V samt en række mindre tilføjelser og redaktionelle justeringer, der alle har til hensigt, at forstærke tiltagene/ånden i den oprindelige plan, samt at øge planens administrerbarheden. I Kommuneplantillæg 01, er der udelukkende foretaget redaktionelle ændringer. Det er dette reviderede forslag, der blev vedtaget af byrådet d. 27. oktober 2021, og derefter er blevet sendt i offentlig høring. 

Delområde V
Delområde V er beliggende lige nord for hovedgaden i den vestligste del af området og benævnes Egils Have. Her gives mulighed for at placere et mindre antal nye bygninger i Egil Fischer stil omkring en lille sø, samt at etablere et ”byens hus” i en eksisterende lade. 

Dokumenter fra den forudgående proces
Nederst på siden kan du finde tidligere forslag, Servitutredegørelse, notater og referater fra den forudgående proces, ligesom du også kan finde tidsplaner og slide-shows fra præsentationer fra afholdte møder.

Du kan finde de fleste høringssvar nederst på denne side: https://www.syddjurs.dk/hoeringer/offentlig-bekendtgoerelse-af-forslag-til-lokalplan-nr-426-med-fokus-paa-udvikling-og

Du kan også findes sammen med høringssvar, der er indkommet via andre veje end høringsportalen på Åben indsigt, som kan tilgås på dette link: https://aabenindsigt.syddjurs.dk

Du kan følge med i de politiske dagsordner og tilhørende bilag her: https://aabendagsorden.syddjurs.dk

Har du spørgsmål eller bemærkninger til processen er du velkommen til at kontakte Syddjurs Kommune, Plan og Udvikling, ved Arkitekt Rikke Jørgensen på rikj@syddjurs.dk eller Grundejerforeningen Femmøller Strand ved Helle Johansen på hv.johansen@hotmail.com

 

Opdateret: 07-01-2022 01:15

Kontakt