Garager, carporte, udhuse, åbne overdækninger og lignende sekundære bygninger

Den 1. juli 2017 udgik anmeldelsesbegrebet af bygningsreglementet. Herefter kan følgende bygningstyper som udgangspunkt opføres uden forudgående byggetilladelse fra Syddjurs Kommune:

Garager, carporte, udhuse, drivhuse, åbne overdækninger og lignende sekundære bygninger.

Nedenstående betingelse skal dog være opfyldt

  • Opførelse af nybyggeri eller tilbygning til ovenstående bygningstyper må ikke medfører, at det samlede areal af disse bygninger på grunden overstiger 50,0 m². Dette er også gældende selvom den bygning, der ønskes opført ikke har et areal, som overstiger 50,0 m².
  • Bygningen skal opføres som en selvstændig bygning med selvstændig tagflade. Opførelse af Integrerede bygninger forudsætter altid byggetilladelse.
  • Byggeriet skal opfylde samtlige betingelser i byggeretten i Bygningsreglement 2018, Kap. 8, § 180-183 – bemærk der gælder særskilte regler for disse bygninger i tilknytning til sommerhuse i sommerhusområder.

Hvis én af betingelserne ikke er opfyldt, skal der ansøges om byggetilladelse.

Det skal samtidig fremhæves, at reglerne fastsat under byggeretten ikke er gældende, hvis der i lokalplan eller byplanvedtægt er fastsat andre bestemmelser for de omhandlede sagsforhold. Bestemmelser i byplanvedtægter og lokalplaner om bebyggelsens placering og udformning gælder fortsat, selvom byggearbejdet kan udføres uden byggetilladelse.

Vær særligt opmærksom, bebyggelsesprocenten på din ejendom. Opførelse af et byggeri, der ikke kræver byggetilladelse kan trods dette, medføre en overskridelse af den tilladte bebyggelsesprocent.

Følgende forhold skal undersøges:

  • Eventuelle  tinglyste skærpende bestemmelser på ejendommen i form af f.eks. byggelinjer eller -felter, og krav til bygningsform, materiale- og farvevalg.
  • Arbejder på fredede bygninger, der går ud over almindelig vedligeholdelse udvendigt, kræver tilladelse efter bygningsfredningsloven. For bevaringsværdige bygninger, der er omfattet af en bevarende byplanvedtægt, bevarende lokalplan eller tinglyst bevaringsdeklaration, gælder fortsat de bestemmelser for ombygninger, forandringer mv., der fremgår heraf.
Opførelse af anneks, udestuer, pavilloner og lignende bygninger beregnet til personophold er ikke omfattet af disse bestemmelser og kræver derfor altid byggetilladelse.

Du kan læse mere i vejledningen fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen.
Opdateret: 10-02-2020 06:30

Kontakt