Godkendelsespligtige virksomheder

Virksomheder, som kan give en væsentlig miljøpåvirkning, skal miljøgodkendes ved etablering og ændringer.
Blanketter/Selvbetjening: 

Godkendelsespligtige virksomheder

Hvilke virksomheder skal miljøgodkendes?
De virksomheder, som er omfattet af reglerne om miljøgodkendelse, fremgår af listen på bilag 1 og bilag 2 i Godkendelsesbekendtgørelsen.

Hvordan ansøges der og hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde?
Fra 1. januar 2016 skal alle virksomheder der er omfattet af bilag 1 eller bilag 2 i Godkendelsesbekendtgørelsen søge om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø.

Hvis det ansøgte projekt er omfattet af krav om VVM – screening, skal oplysninger om dette ligeledes indgives via Byg og Miljø.

Ansøgning om afledning af spildevand til kloak, skal indgives samtidig med ansøgningen om miljøgodkendelse. Dette skal også ske via Byg og Miljø.

Byg og Miljø guider dig automatisk igennem hvilke oplysninger, som ansøgningerne skal indeholde.

Krav til ansøgningen kan også ses i Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 og 4, hvor der er beskrevet, hvilke oplysninger ansøgningen skal indeholde.

Ansøgningen sker via selvbetjeningsløsningen, Byg og Miljø. Se link øverst på siden.

Miljøgodkendelse til tiden
Kontakt os så tidligt som muligt - erfaringsmæssigt er det en fordel, hvis vi inddrages på et tidligt tidspunkt i projekteringen. Herved kan sagsforløbet optimeres, så godkendelsen er klar, når der er brug for den. Vi kan i denne fase også bidrage med oplysning om relevante, gældende regler samt evt. om renere teknologi og forureningsbegrænsning.

Sagsbehandlingstider

Kommunen skal i henhold til § 10 i "Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed" fastsætte og offentliggøre sine tidsfrister for behandling af ansøgninger om miljøgodkendelse af virksomheder omfattet af følgende listepunkter, og som udfører en tjenesteydelse: 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 6.5, C 201, D 201, E 203, H 201, J 201 - J 206, J 209, K 201 - K 206 eller K 209 - K 218. 

Fristerne regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt alle de oplysninger, det påhviler denne at indsende i henhold til bekendtgørelsen.

På baggrund heraf kan det oplyses, at kommunens generelle sagsbehandlingstider for ansøgning om miljøgodkendelse for disse virksomheder forventes at være på 3 måneder.

Sagsbehandlingstiden forventes dog at stige, hvis kommunen skal foretage parallel sagsbehandling efter anden lovgivning. For eksempel hvis der skal udarbejdes en samtidig VVM-redegørelse, sikkerhedsdokumentation efter risikobekendtgørelsen, konsekvensvurdering efter habitatreglerne eller foretages sagsbehandling om overholdelse af miljøkvalitetskrav for vandområder.

I henhold til den indgåede servicemål mellem regeringen og KL er målet, at sagsbehandlingstiden for miljøgodkendelse er:

  • Miljøgodkendelse for mindre miljøbelastende virksomheder (bilag 2): 130 dage
  • Miljøgodkendelse for store og komplekse virksomheder (bilag 1): 200 dage

Vær opmærksom på at tiderne er gennemsnitstider. De fleste bilag 2 virksomheder vil kunne opnå kortere sagsbehandlingstid.

Offentliggørelse af miljøgodkendelser
Danmarks Miljøadministration DMA kan alle listevirksomheder i Syddjurs Kommune ses, og de tilhørende miljøgodkendelser kan søges frem. 

Brugerbetaling

Regler for brugerbetaling i forbindelse med miljøgodkendelse eller behandling af anmeldte virksomheder, kan læses her

Du er velkommen til, at kontakte Syddjurs Kommunes virksomhedsgruppe, hvis du har spørgsmål til processen vedrørende miljøgodkendelse af din virksomhed.
 

Opdateret: 10-01-2020 09:41

Kontakt