Anmeldelse af midlertidigt støvende og støjende aktiviteter

For at forbygge og imødegå forurening og gener fra byggeri, renovering og nedrivning mv. skal aktiviteterne anmeldelse til Syddjurs Kommune senest 14 dage før aktiviteterne skal finde sted.

Hvilke aktiviteter skal anmeldes?
Nedenstående midlertidige aktiviteter skal anmeldes til kommunen senest 14 dage før arbejdet går i gang:

  1. Bygge- og anlægsarbejder
  2. Nedrivningsaktiviteter
  3. Bygningsfacadebehandling
  4. Knusning af bygge– og anlægsmaterialer
  5. Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner

Anmeldelsen skal ske på ovenstående blanket.

Sagsbehandling af anmeldelsen
Når kommunen har modtaget anmeldelsesskemaet, vurderes anmeldelsen, og herefter sendes en kvittering til bygherren. Af kvitteringen vil der fremgå eventuelle særlige vilkår som aktiviteten skal foregå under, tidsperioden og tidsrammen for aktiviteten samt hvilke krav i lovgivningen, bygherre skal være særlig opmærksom på. 

Andre tilladelser og dispensationer
Selvom arbejdet er anmeldt som beskrevet ovenfor, kan det være nødvendigt at indhente andre relevante tilladelser eller dispensationer efter miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning. Eksempler kan være nedrivningstilladelse, opstilling af containere og stilladser på vejarealer og fortove.

Affald fra disse aktiviteter skal anmeldes til kommunen, hvis arbejdet vedrører mere end 10 m2 eller der frembringes mere end 1 ton affald. Anmeldeskema og information om forurening i bygge- og anlægsaffald findes her.

Sørg altid for, i god tid før arbejdet påbegyndes, at orientere naboer og andre, som kan blive udsat for støv, støj eller vibrationer fra aktiviteterne.
 

Opdateret: 30-10-2019 13:54

Kontakt