Ebeltoft Fjernvarme - tillæg til miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

 

Tillæg til miljøgodkendelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt for nyt mellemdepot med oplag, ny lagerbygning med værksted og ændringer af enkelte vilkår på Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Hans Winthers Vej 9, 8400 Ebeltoft har ansøgt Syddjurs Kommune om miljøgodkendelse til etablering af et mellemdepot med oplag af jord, beton og asfalt, en ny lagerbygning med værksted og ændringer af enkelte vilkår.

Afgørelse om ikke VVM pligt

Det ansøgte er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10g: 3a: Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand”.

Syddjurs Kommune har foretaget en screening for krav om miljøvurdering og meddelt afgørelse om, at det ansøgte ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (miljøkonsekvensrapport), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. bekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 (miljøvurderingsloven).

Afgørelsen er indarbejdet i miljøgodkendelsen.

Afgørelsen kan, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 49-50.

Afgørelse om miljøgodkendelse

Syddjurs Kommune har meddelt et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

Afgørelsen findes nederst på siden.

Tillægsgodkendelsen kan, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, Sundhedsstyrelsen samt visse lokale og landsdækkende foreninger, der har natur og miljø som hovedformål, jf. § 98 - 100 i Miljøbeskyttelsesloven.

Klagevejledning

En eventuel klage skal indgives via Klageportalen, via www.naevneneshus.dk eller direkte på www.borger.dk eller www.virk.dk. På www.borger.dk eller www.virk.dk, skal der logges på, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Syddjurs Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Ved klage, skal der indbetales et gebyr på kr. 900 for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes fritagelse for at bruge Klageportalen, skal der indsendes en begrundet anmodning til Syddjurs Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt, hvilket betyder, at en klage skal være tilgængelig for Syddjurs Kommune på Klageportalen senest den 3. februar 2022.

Opdateret: 06-01-2022 12:41
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt