Mødedetaljer

Udvalg Dato Type Hent
Byrådet 12-10-2016 16:00 Referat Samlet dokument

Video fra mødet

Punkt 719 Spørgetid 12/10-2016
 • Beslutning i Byrådet den 12-10-2016

  Intet at bemærke.

Show video
Punkt 720 Godkendelse af vedtægtsændring for Beredskab & Sikkerhed
 • Resumé

  Beredskabskommissionen for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner fremsender vedtægtsændring for Beredskab og Sikkerhed til godkendelse. Ændringerne nødvendiggøres bl.a. af Folketingets vedtagelse af ændringer til beredskabsloven i juni 2016.

 • Sagsfremstilling

  I juni 2016 har Folketinget vedtaget ændringer til beredskabsloven (lov nr. 634 af 8. juni 2016), som giver kommunalbestyrelserne hjemmel til at delegere en række beredskabsrelaterede  myndighedsopgaver til de nye fælleskommunale beredskaber. Opgaverne har tidligere været varetaget i kommunernes beredskabsafdelinger, men ved etableringen af Beredskab & Sikkerhed som § 60-fællesskab bortfaldt den fornødne hjemmel til myndighedsudøvelse på en række områder, som følge af manglende delegationsbeføjelser. Idet opgaverne har været håndteret i de tidligere kommunale beredskabsafdelinger, så har vedtægtsændringerne ikke økonomiske konsekvenser for hverken kommunerne eller beredskabet. Med de foreslåede opdateringer af beredskabets vedtægter bringes praksis nu i overensstemmelse med gældende lovgivning.


  I vedlagte notat om ændringer i beredskabsloven redegøres nærmere for tilretningen i vedtægterne. Som kort opsummering skal følgende nævnes:

  • Vedtægternes afsnit 6.9 foreslås udvidet med følgende: ”Politidirektøren har ikke stemmeret i kommunale bevillingsspørgsmål”.
  • Vedtægternes bilag 2 om opgaver, der er kompetenceoverdraget til beredskabet foreslås udvidet til også at omfatte opgaver i medfør af lov om beskyttelsesrum § 15 a, lov om havmiljø § 36, stk. 2 og § 37a samt lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

  For god ordens skyld skal der gøres særligt opmærksom på, at Folketinget med ændringerne i beredskabsloven også giver kommunalbestyrelserne mulighed for at delegere beslutningen om endelig vedtagelse af den risikobaserede dimensionering til beredskabskommissionen. Idet den risikobaserede dimensionering bl.a. omfatter antallet og placeringen af brandstationer er det beredskabsdirektørens anbefaling, at den endelige vedtagelse af dimensioneringen bør forblive i kommunalbestyrelserne.


  Forslag om ajourføring af bilag til vedtægterne som følge af endelig fastlagt ejerfordeling:

  I vedtægternes bilag 1 og 4 er det interne ejerforhold af Beredskab & Sikkerhed angivet med foreløbige tal, da den endelige ejerfordeling ikke var kendt på tidspunktet for vedtægternes godkendelse. Jf. protokol fra Beredskabskommissionens møde den 2. maj 2016, er ejerfordelingen endelig fastlagt og bilag 1 og 4 bringes derfor i overensstemmelse hermed. Ejerfordelingen er fastlagt til Randers Kommune: 39,0 %. Favrskov Kommune: 18,2 %. Syddjurs Kommune: 22,0 % og Norddjurs Kommune 20,8 %.


  Forslag om ajourføring af bilag 3 om tilvalgsopgaver:

  Af vedtægternes afsnit 3.3 fremgår det, at det fælles kommunale beredskab kan varetage en række tilvalgsopgaver for ejerkommunerne, som anført i vedtægternes bilag 3.


  Det skal præciseres, at der er tale om en bruttoliste. At en aktivitet fremgår af listen er således ikke udtryk for, at beredskabet påtager sig opgaven, blot at muligheden foreligger. For at en opgave kan varetages af beredskabet skal der foreligge en business case, som synliggør aktivitetens værdi for såvel ejerkommunen som beredskabet. Beredskabskommissionen beslutter derefter, om aktiviteten skal indgå i beredskabets opgaveportefølje.


  Bilag 3 foreslås opdateret med følgende tilvalgsopgaver:

  Administration af kommunens skorstensfejeraftaler

  Service-, kørsels- og pedelopgaver

  Vagtvirksomhed og opsyn med offentlige bygninger

  Kommune abonnement med serviceopgaver

  Afdækningsopgaver på bygninger

  Indsamling af døde dyr på kommunale veje

  Rottebekæmpelse


  Forslag om at lade bilag 5 udgå

  Med tilføjelsen i vedtægternes punkt 4.4 Interessentkommunernes indskud i Fællesskabet fremgår af åbningsbalancen, kan hele bilag 5 udgå.


  Statsforvaltningen har forhåndsgodkendt de opdaterede vedtægter.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller de foreslåede vedtægtsændringer og ajourføring af bilag til vedtægterne til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 05-10-2016

  Økonomiudvalget indstiller de foreslåede vedtægtsændringer og ajourføring af bilag til vedtægterne

  til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 12-10-2016

  Godkendt.

Show video
Punkt 721 Beredskab & Sikkerhed - Forslag til budget for 2017-2020 samt takstblad
 • Resumé

  Beredskabskommissionen fremsender budgetforslag for Beredskab & Sikkerhed for 2017-2020 samt taksblad for 2016-2017 til godkendelse i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjrus Kommuner.

 • Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet budgetforslag for det fælleskommunale redningsberedskab - Beredskab & Sikkerhed for perioden 2017-2020. Den økonomiske styring er i vedtægterne for det fælleskommunale beredskab fastlagt således, at der senest 1. marts skal fremsendes budgetforslag for det kommende budgetår og flerårigt budgetoverslag til ejerkommunernes godkendelse (jf. vedtægterne pkt. 8.1). I forbindelse med etableringen af det nye beredskab har manglende afklaring af Fase 2-besparelserne medført, at der ikke kunne udarbejdes budget for 2017 før det ønskede serviceniveau og antal brandstationer (Fase 2-besparelserne) var politisk afklaret. Dette er sket på møde i Beredskabskommissionen den 2. maj 2016 og er behandlet i de fire ejerkommuners kommunalbestyrelser i juni måned 2016.


  Det af kommunalbestyrelserne godkendte budget sendes senest den 15. oktober til Beredskabs-kommissionen (Jf. vedtægterne pkt. 8.3).


  Der sker opkrævning af aconto betalinger fra ejerkommunerne til betaling den 1. januar og 1. juli (jf. vedtægterne pkt. 4.2).


  Budgetforslag 2017-2020 er udarbejdet på baggrund af budget 2016 med de justeringer, der er tilkommet i forbindelse med etableringen af det nye beredskab. Der er således indarbejdet følgende forudsætninger i budgetforslag 2017-2020:

  • Serviceniveauet, herunder antallet af brandstationer som det blev vedtaget i forbindelse med den risikobaserede dimensionering fra januar 2016, fortsætter uændret.
  • I forhold til regnskab 2015 er der fundet besparelser på beredskabet for kr. 3,0 mio. (Fase 1-besparelserne), hvilket er indarbejdet i budgettet.
  • Udgifter til husleje for anvendelse af kommunale bygninger til brandstationer er indarbejdet i budgettet.
  • Udgifter til husleje for beredskabets administration er indarbejdet i budgettet.
  • De afledte omkostninger fra køretøjs-investeringsplanen for perioden 2016-2036 er indarbejdet.

  Budgetforslag 2017 fremstår således:

  Bruttoudgift 2016

  47.966.544

  Eksterne indtægter:


  -2.331.638

  Betaling fra Kommunerne


  45.634.906
  Oprindeligt budgetgrundlag 2016


  43.246.000

  Justering af budget i fht. husleje (af brandstationer)  og forsikring*

  1.224.000

  Justering af budget i fht. husleje m.v. for beredskabets administration*


  200.000

  Nettoudgift, der finansieres af kommunerne:

  44.670.000

  Pris-/løntals regulering 2016-17 iflg. KL


  964.906

  Fremskrevet til 2017 priser:


  45.634.906

  Randers Kommune

  39,0

  -17.797.613

  Favrskov Kommune

  18,2

  -8.305.553

  Norddjurs Kommune

  20,8

  -9.492.060

  Syddjurs Kommune

  22,0

  -10.039.679


  100,0

  -45.634.906

  *Jf. beslutning i Beredskabskommissionen den 2. maj 2016.


  Flerårigt budgetforslag 2017-2020 samt takstblad for 2016-2017 er vedlagt som bilag.


  Vurdering
  Ved at fastholde fokus på den løbende optimering og effektivisering iværksat i forbindelse med udmøntningen af Fase 1-besparelserne, vurderer Beredskabsdirektøren, at budgettet for 2017-20 kan overholdes.


  I budgetperioden 2017-2020 er der behov for en gennemgang af den bygningsmæssige stand i de bygninger, som kommunerne og Falck (Rønde, Hornslet) udlejer til beredskabets brandstationer, herunder særligt brandstationerne i Hadsten og Rønde.


  Håndtering af merforbrug i 2016

  Ved budgetopfølgningen efter 1. kvartal 2016 blev Beredskabskommissionen gjort opmærksom på, at der ved afslutningen af 2016 forventes et merforbrug på kr. 1,929 mio. i forhold til budget.


  Merforbruget skyldes bl.a. behov for indfasningstid på Fase 1-besparelserne begrundet i længere opsigelsesvarsler og ekstraordinære opstarts- og driftsomkostninger som følge af beredskabets etablering.


  Som tidligere fremlagt og besluttet på Beredskabskommissionens møde den 7. januar 2016 udmøntes Fase 1 besparelserne som anført i tabellen, der er vedlagt som bilag


  De iværksatte tiltag, herunder implementering af en ny risikobaseret dimensionering, organisationsændringer, kontrakttilpasninger med leverandører m.v. i forbindelse med fase 1 besparelserne, ventes at få fuld effekt fra og med 2017. Den fulde effekt af besparelserne forventes årligt at beløbe sig til kr. 3,6 mio. mod de aftalte 3,0 mio. Differencen på kr. +0,6 mio. anvendes i 2017-2019 til håndtering af merforbruget fra 2016.


  Beredskabskommissionen indstiller Budgetforslag 2017-2020 samt takstblad 2016-2017 til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Forslaget til budgetbeløb i 2018 og efterfølgende år er cirka 0,5 mio. kr. højere end det afsatte budgetbeløb i budgetoverslagsårene 2018 til 2020 i budgetforslaget for 2017, da der i budgettet er forudsat udfasning af et midlertidigt beløb til området afsat i budget 2016. Udviklingen medtages ved budgetteringen for 2018.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller budgetforslag 2017-2020 samt takstblad 2016-2017 til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 05-10-2016

  Økonomiudvalget indstiller budgetforslag 2017-2020 samt takstblad 2016-2017 til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 12-10-2016

  Godkendt.

Show video
Punkt 722 Budget 2017 - 2. behandling
 • Resumé

  Byrådets 2. behandling af budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Der tages stilling til indkomne ændringsforslag i forhold til byrådets 1. behandling af budgetforslaget på mødet den 21. september 2016.

 • Sagsfremstilling

  Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsår 2017 i det vedtagne budget for 2016. Budgetgrundlaget er pris- og lønfremskrevet og korrigeret med KL´s skøn fra marts 2016. Basisbudgettet er endvidere korrigeret for politiske beslutninger og tekniske fejl ved prisfremskrivning og lignende.


  Budgetprocessen tager afsæt i et budgetoplæg i balance fra direktionen. Budgetoplægget, som økonomiudvalget fremsendte til 1. behandling, svarer til det oplæg, der indgår i budgetkataloget, som det har været forelagt på byrådets budgetseminar den 25. og 26. august 2016.


  Afsnit med dele af budgetkataloget er vedlagt som bilag. For øvrige bilag i forhold til budgetforslaget ved 1. behandling henvises der til bilagene til sagen ved 1. behandling som kan ses på:

  http://www.syddjurs.dk/indhold/byraadet-21-09-2016


  Høringssvar til budgetkataloget kan læses på:

  http://www.syddjurs.dk/politik/budget-og-regnskab/hoeringssvar-2017


  Som en del af budgettet indgår analyser vedtaget i budget 2016, som i det 3. budgetår 2018 er på cirka 150 mio. kr. Analyserne skulle anvise sammenhængende forslag i et flerårigt perspektiv. Derudover er der til budget 2017 udarbejdet nye budgetanalyser, der skal beskrive muligheder for omstilling af og ændring i såvel serviceproduktion som kvalitet. Målet er at reducere driftsomkostningerne med 20 mio. kr. årligt fra og med 2017. For at skabe et rum for politisk prioritering arbejdes der med rammekommissorier, der omfatter budgetreduktioner på 30 mio. kr. i varige årlige driftsbesparelser.


  Der er indkommet et ændringsforslag til budgettet som det forelå ved 1. behandlingen:

  Budgetaftale fra 29. september 2016 for budget 2017 og budgetoverslagsårene 2018 - 2020. Forlig for budget 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020 er indgået mellem følgende partier og lister i Byrådet: Venstre (V), Socialdemokratiet (A), Socialistisk Folkeparti (F), Dansk Folkeparti (O), Liberal Alliance (I), Borgerlisten (L), Det Radikale Venstre (R) samt Det Konservative Folkeparti (C).


  Ændringer på baggrund af aftalen er vist i følgende tabel:


  Beløb i helt 1.000 kr.

  2017

  2018

  2019

  2020

  Ændringer i budgetaftale:

   

   

   

   

  Drift

  8.665

  11.065

  7.365

  7.365

  Anlæg

  -6.097

  -6.488

  -538

  -2.000

  Finans

  0

  2.000

  2.000

  2.000

  Samlet

  2.568

  6.577

  8.827

  7.365

  Likviditetsvirkning (+ = forbrug):

   

   

   

   

  Kasseforbrug ved 1. behandling

  4.139

  13.108

  -10.629

  -2.357

  Kasseforbrug inkl. budgetaftale

  6.707

  19.685

  -1.802

  5.008

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Budgetlægningen danner den økonomiske ramme for kommunens virksomhed i det kommende år.


  Ved byrådets 1. behandling af forslag til budgettet var budgettet følgende:


  Netto, 1000 kr.

  2017

  2018

  2019

  2020

  Skatter

  -1.925.271

  -1.996.948

  -2.059.867

  -2.127.973

  Tilskud og udligning

  -617.870

  -561.348

  -552.669

  -546.749

  Finansiering i alt

  -2.543.141

  -2.558.296

  -2.612.536

  -2.674.722

  Driftsvirksomhed i alt

  2.435.690

  2.395.308

  2.386.709

  2.400.019

  Pris- og lønstigninger i overslagsår


  52.697

  106.170

  161.912

  Renter

  5.662

  7.705

  8.221

  8.775

  Resultat ordinær drift

  -101.789

  -102.586

  -111.436

  -104.017

  Afdrag

  35.104

  33.365

  34.744

  37.436

  Afdrag, ældreboliger

  5.984

  6.135

  6.289

  6.449

  Anlægsvirksomhed

  90.305

  106.008

  63.477

  27.515

  Nye anlæg, pulje

  0

  0

  26.523

  62.485

  Skattefinansieret anlæg i alt

  90.305

  106.008

  90.000

  90.000

  Anlæg, plejeboliger

  33.879

  33.879

  12.710

  0

  Resultat efter afdrag og anlæg

  63.483

  76.801

  32.307

  29.869

  Finansforskydninger

  4.535

  -1.814

  -226

  -226

  Deponeringspulje

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  Optagelse af byggekredit, plejeboliger

  -33.879

  -33.879

  -12.710

  0

  Optagelse af lån, automatisk adgang

  -27.000

  -12.000

  -7.000

  -7.000

  Optagelse af lån, dispensation

  -8.000

  -21.000

  -28.000

  -30.000

  Resultat

  4.139

  13.108

  -10.629

  -2.357


  Forudsætninger i budgetforslaget ved. 1. behandlingen:


  • Valg af statsgaranti for udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning
  • Skatteprocent på 25,9 i 2017 og overslagsårene 2018 til 2020
  • Grundskyldspromille på 33,8 i 2017 og i overslagsårene 2018 til 2020
  • Kirkeskatteprocent på 1,00 i 2017 og i overslagsårene 2018 til 2020
  • Dækningsafgift på offentlige ejendomme

  En resultatopgørelse med indarbejdelse af ændringsforslag i budgetaftale af 29. september 2016 er vedlagt som bilag sammen med andre bilag der beskriver de økonomiske konsekvenser af budgetaftalen.

 • Lovgrundlag

  Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådets 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal foretages senest den 15. oktober. Der stemmes ikke om det samlede budgetforslag, men om ændringsforslag til budgettet som det forelå ved 1. behandlingen. Når afstemningen om ændringsforslagene er afsluttet er budgettet vedtaget.

 • Indstilling

  Det indstilles, at der tages stilling til indkomne ændringsforslag


  1.  Ændringsforslag i budgetaftale fra 29. september 2016 for budget 2017 og budgetoverslagsårene 2018 - 2020. Forlig for budget 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020 er indgået mellem følgende partier og lister i Byrådet: Venstre (V), Socialdemokratiet (A), Socialistisk Folkeparti (F), Dansk Folkeparti (O), Liberal Alliance (I), Borgerlisten (L), Det Radikale Venstre (R) samt Det Konservative Folkeparti (C).

 • Beslutning i Byrådet den 12-10-2016

  Samlet ændringsforslag for budget 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020, dateret 29. september 2016 til budgetoplæg stillet af: Venstre (V), Socialdemokratiet (A), Socialistisk Folkeparti (F), Dansk Folkeparti (O), Liberal Alliance (I), Borgerlisten (L), Det Radikale Venstre (R) samt Det Konservative Folkeparti (C).

   

  Forslaget blev godkendt med stemmerne 24 for og 2 imod.

   

  For stemte: Claus Wistoft (V), Marianne Kirkegaard (V), Torben Therkelsen (V), Gunnar Sørensen (V), Ole Bjerregaard (V), Rønnaug Engstad Laursen (V), Karen Østergaard (V), Per Dalgaard (O), Laila Sortland (O), Per Zeidler (I), Flemming Hansen (I), Peter Andersen (L), Jan Kjær Madsen (B), Jørgen Brøgger (C), Ole Bollesen (A), Jan Fischer (A), Hans Christian Baltzer (A), Kai Pedersen (A), Christian Haubuf (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Helle Røge (F), Jens Rasmussen (F) og Kristian Herget (F).


  Imod stemte: Jesper Yde Knudsen (Ø) og Anette Quist Busk (løsgænger).

   

   


  Samlet ændringsforslag til budgetforliget stillet af Enhedslisten (Ø) og Anette Quist Busk (løsgænger):


  Besparelsen på 6,72 mio. kr. svarende til ca. 16 fuldtidsstillinger på skolerne annulleres for at give ro på skolerne i den vanskelige omstillingsproces med folkeskolereform, tildelingsreform og inklusion.

  Børnehaverne i Nimtofte og Feldballe fortsætter som selvstændige kommunale børnehaver. Med egen bestyrelse, egen ledelse og eget budget. 11-B-4 og 11-T-1 udgår. Udgift 0,2 mio. kr. i 17 og 0,5 mio. kr. fremover i forhold til budgetforliget.

  Blok 11-B-1. Tilpasningsniveau kontante ydelser børnehandicap.

  Investeringen fastholdes, overslaget over besparelsen halveres – 0,7 mio. kr. pr. år i stedet for 1,4 mio. kr. Det giver en udgift på 0,7 mio. kr.

  Plejeboligerne i Ringparken fastholdes og der visiteres fortsat til dem. Besparelserne på hjemmehjælpen annulleres.

  Finansiering:

  Omstillings og effektiviseringspulje 10-O-5 udgår. Det vil give en mindre udgift på 0,5 mio. kr.

  Der spares yderligere 0,5 mio. kr. på belægninger og veje 14-B-5.

  Udgifter til rådgivning og konsulentydelser halveres. Det vil på årsbasis give en mindre udgift på ca. 9 mio. kr.


  Forslaget  blev forkastet med stemmerne 2 for og 24 imod.


  For stemte: Jesper Yde Knudsen (Ø) og Anette Quist Busk (løsgænger).


  Imod stemte: Claus Wistoft (V), Marianne Kirkegaard (V), Torben Therkelsen (V), Gunnar Sørensen (V), Ole Bjerregaard (V), Rønnaug Engstad Laursen (V), Karen Østergaard (V), Per Dalgaard (O), Laila Sortland (O), Per Zeidler (I), Flemming Hansen (I), Peter Andersen (L), Jan Kjær Madsen (B), Jørgen Brøgger (C), Ole Bollesen (A), Jan Fischer (A), Hans Christian Baltzer (A), Kai Pedersen (A), Christian Haubuf (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Helle Røge (F), Jens Rasmussen (F) og Kristian Herget (F).


   

  Hovedforslaget – direktionens forslag med ændringsforslag.

   

  Forslaget blev godkendt med stemmerne 24 for og 2 imod.

   

  For stemte: Claus Wistoft (V), Marianne Kirkegaard (V), Torben Therkelsen (V), Gunnar Sørensen (V), Ole Bjerregaard (V), Rønnaug Engstad Laursen (V), Karen Østergaard (V), Per Dalgaard (O), Laila Sortland (O), Per Zeidler (I), Flemming Hansen (I), Peter Andersen (L), Jan Kjær Madsen (B), Jørgen Brøgger (C), Ole Bollesen (A), Jan Fischer (A), Hans Christian Baltzer (A), Kai Pedersen (A), Christian Haubuf (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Helle Røge (F), Jens Rasmussen (F) og Kristian Herget (F).


  I mod stemte: Jesper Yde Knudsen (Ø) og Anette Quist Busk (løsgænger).

Show video