Budgetanalyser til budget 2016

I forbindelse med budgetaftalen vedrørende Budget 2015, blev det besluttet at iværksætte en analyse af mulighederne for udvikling af kommunens opgaveløsning.

Fra forordet

Direktionen blev af Byrådet, bedt om at iværksætte en række analyser, der kunne medvirke til at tilvejebringe et økonomisk råderum på minimum kr. 150 mio. i 2018 fordelt på følgende områder:

  • Beskæftigelsesområdet: 60 mio. kr.
  • Skole- og dagtilbudsområdet: 30 mio. kr.
  • Familieområdet: 20 mio. kr.
  • Voksen-handicapområdet: 20 mio. kr.
  • Ældre- og sundhedsområdet: 20 mio. kr.

Direktionen igangsatte arbejdet i december 2014, og nærværende rapport og bilagsmateriale er resultatet af analysearbejdet.

Analyserne er udarbejdet af afdelingscheferne på de enkelte områder. Eksterne konsulenter fra KLK, Kuben og KORA har understøttet analyserne ved at tilføre et blik på vores organisation ”udefra”. Nye perspektiver og vinkler, inspiration fra andre kommuner og et blik på udvalgte dele af vores velfærdsområder har bidraget til de forslag, der nu foreligger.

Forslagene afrapporteres til Byrådet i forbindelse med temamødet den 24. juni 2015.  Herefter indgår afrapporteringerne i den administrative forberedelse af oplæg til budget 2016, der medio august 2015 overgår til politisk behandling.

Analyserne indgår videre frem i de politiske drøftelser om, hvordan vi sikrer en fortsat god udvikling af vores ydelser til gavn for borgere og virksomheder i Syddjurs Kommune.

 

Opdateret: 02-07-2015 10:26

Kontakt