Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategien blev vedtaget af byrådet den 29. november 2017.

Kommunikationsstrategien består af 10 pejlemærker samt en beskrivelse, der skal være med til at forme den kultur vi ønsker på kommunikation over alt i vores organisation.

 

Pejlemærkerne er:

 1. God kommunikation er god service
 2. Vores adfærd er også kommunikation
 3. God kommunikation er alles ansvar
 4. God intern kommunikation er forudsætningen for god ekstern kommunikation
 5. Kommunikation er en naturlig del af opgaveløsningen
 6. Vi møder borgerne med åbenhed og dialog
 7. Det skal være let at deltage udviklingen af vores kommune
 8. Det skal være let at følge det politiske arbejde
 9. Vi leverer en professionel pressekontakt
 10. Vi har tydelige roller i vores kommunikation

De 10 pejlemærker er baseret på

 • Vi gør det sammen - Kommunens vision med titlen ”Vi gør det sammen” tegner billedet af en attraktiv bosætningskommune med en velfærdsalliance hvor borgeren skal stå i centrum gennem åbenhed, nærhed og inddragelse.
 • Dialog og samskabelse - Både kommunens vision, vores civilsamfundsstrategi og den seneste rapport fra udvalget Gentænk Borgerinddragelse understreger behovet for en åben og inddragende dialog.
 • God service og fælles ansvar - Alle medarbejdere har et grundlæggende resultatansvar der indebærer fokus på en god løsning af opgaverne. Det indebærer også at god kommunikation er en del af at levere god service.

I bilaget er der beskrevet en række handlinger som skal gøre pejlemærkerne tydelige på tværs af kommunens organisation. Det drejer sig især om viden og kultur. Kommunikationsstrategien vil blive fulgt op af en række konkrete indsatser for at forankre strategien i vores organisation. De konkrete indsatser vil blive udviklet i samarbejde med direktion, koncernledelse, Hovedudvalg og relevante eksterne parter såsom distriktsråd.

Indsatserne vil blive forankret i ledelsessekretariatet som projekter og der lægges i budgetkataloget for 2018 op til at kommunikationsområdet styrkes med en ekstra medarbejder.

I kommunikationsstrategien fra 2010 havde byrådet en række særlige ønsker. Det drejede sig blandt andet om:

 • Besvarelser på henvendelser med fokus på svarfrister og forståeligt dagligdags sprog i vores henvendelser og afgørelser. Der er fulgt op med halvårlige kurser i brevskrivning ligesom afdelingerne i perioden er blevet tilbudt sproglige gennemgange af deres standardbreve. Der arbejdes fortsat med at trimme vores mail kanal via hovedpostkassen syddjurs@syddjurs.dk sådan at post hurtigt og effektivt fordeles samt at det besvares rettidigt. En stor del af posten bliver i dag autojournaliseret og fordelt til områderne via kommunens sagssystem.
 • Produktion af letforståelige dagsordner og referater. Der er fokus på godt sprog også til dagsordner i de halvårlige skrivekurser. Der er afholdt kurser for de ledere og medarbejdere som producerer dagsordenstekster og ledelsessekretariatet følger løbende udviklingen af dagsordenernes kvalitet.

Siden sidste kommunikationsstrategi er der vedtaget en brandingstrategi i byrådet. Ledelsessekretariatet samarbejder med et eksternt bureau om branding af kommunen målrettet unge børnefamilier i Aarhus fortrinsvis på sociale medier.

Mediebilledet ændrer sig løbende og kommunen vil derfor løbende tilpasse brugen af kommunikationskanalerne efterhånden som mulighederne ændrer sig.

I tilknytning til kommunikationsstrategien er der udarbejdet en række retningslinjer som medarbejderne kan tilgå på medarbejderportalen. Det drejer sig blandt andet om ytringsfrihed, god brevskrivning og mere. Der udarbejdes nye efter behov.

 

Opdateret: 19-12-2017 15:17

Kontakt