Overtaksationskommission

Overtaksationskommissionen er 2. instans i forhold til taksationskommissionens afgørelser om vejspørgsmål og lignende

Byrådet udpeger 1 person til den liste, hvoraf der udtages medlemmer til overtaksationskommissionens efterprøvelse af taksationskommissionens afgørelser.

Der er ikke krav om medlemskab af byrådet.

Overtaksationskommissioner efterprøver i overensstemmelse med § 54 i lov om offentlige veje de afgørelser, der er truffet af taksationskommissionerne.

Kommissionen består af 5 medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af transportministeren for en 6-årig periode. Regeringen udnævner endvidere 2 faste medlemmer med suppleanter. Formanden udtager til den enkelte sag yderligere 2 medlemmer fra en kommunal liste.

I hver kommune udpeger byrådet den person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på listen over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen.

Taksationskommissioner er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens § 58 a.

Der er intet til hinder for, at der udpeges et byrådsmedlem. Dog henledes opmærksomheden på, at medlemmet ikke må være medlem af den vejbestyrelse, dvs. det byråd, der har truffet beslutning om ekspropriationen og heller ikke må have været medlem af den taksationskommission, hvis afgørelse efterprøves.

Desuden skal vedkommende have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje, §§ 58-58 a og § 60, jf. lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011.

Udpeget i Byrådet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025

Kristian Herget (F)

 

Opdateret: 02-01-2022 10:48

Kontakt