Taksationskommission - Erstatning ved vejforhold

Taksationskommission - Erstatning ved vejforhold

Byrådet udpeger 2 personer til den liste, hvoraf der udtages medlemmer til taksationskommissionens behandling af sager om erstatning.

Der er ikke krav om medlemskab af byrådet.

Taksationskommissioner træffer afgørelse om erstatningsspørgsmål, jf. § 52 i lov om offentlige veje.

Kommissionen består af 3 medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af transportministeren for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag 2 medlemmer fra en kommunal liste.

I hver kommune udpeger byrådet de 2 personer, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på listen over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen.

Taksationskommissioner er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens § 58 a.

Der er intet til hinder for, at der udpeges medlemmer af byrådet. Dog henledes opmærksomheden på, at, ikke må være medlemmer af den vejbestyrelse, dvs. det byråd, der har truffet beslutning om ekspropriation.

Desuden skal vedkommende have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje, § 57, § 58 a og § 60, jf. lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011.

Udpeget i Byrådet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025

Kim Withen (C)

Erling Langfeldt Mikkelsen (A)

Opdateret: 02-01-2022 10:47

Kontakt