Fredningsnævn

Fredningsnævnene behandler naturfredningssager og ansøgninger om dispensation fra eksisterende fredninger.

Byrådet vælger 1 medlem og 1 suppleant til Fredningsnævnet.

Der er ikke krav om medlemskab af byrådet.

Nævnet behandler fredningssager og dispensation fra fredning.

Miljøministeren nedsætter 2 eller 3 fredningsnævn i hver region. Et fredningsnævn består af en formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljøministeren, et medlem, der udpeges af miljøministeren, samt et medlem, der vælges af byrådet i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende.

Fredningsnævnet består således af 3 medlemmer.

Samtidig med udpegning og valg af medlemmer udpeges og vælges en suppleant for hvert medlem. Suppleanten for formanden skal være dommer. Formanden, dennes suppleant og det af ministeren udpegede medlem udpeges for en periode, der bestemmes af miljøministeren.

Det medlem, der udpeges af byrådet, vælges for den kommunale valgperiode. Indtil et nyt fredningsnævn er nedsat efter kommunevalget, opretholdes nævnet med dets hidtidige sammensætning.

Udpeget af Byrådet den 08-12-2021

Medlem: Anita Søholm (A)

Stedfortræder: Kim Withen (C)


 

Opdateret: 02-01-2022 11:00

Kontakt